Dagsorden & referater fra

  Bestyrelsesmøder   MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 13.11.2018
   Falkemosen 16 kælderen

   REFERAT:

   afbud: Ole

   1. Dagsorden
   godkendt
   2. Fra ejendomsmesteren
   1. Budgetkontrol. Tallene ser fine ud.Der er ikke overskridelser
   2. En ny fejemaskine afventer eventuelt driftsamarbejde
   3. Der klargøres til dieselbeholder
   4. Flisebelægningen i Glentemosen 22-28 ødelægges igen
   Der forsøges med en stærkere armeret flise. Tilbud indhentes
   Der forventes ny økonomimedarbejder i Bo-Vest
   Procedure reglen omkring eventuel udsættelse bedes drøftet
   i hovedbestyrelsen
   3. Til ejendomsmesteren.
   Varmeforsyningen. Varmekonsulenten i Bo-Vest inviteres til
   januarmødet
   4. Kontaktaftenen
   Ingen henvendelser
   5. Sager
   a. Ejendomsmesteren fremlagde notat om effektiv drift
   Bestyrelsen positiv
   b. Der blev bevilliget tilskud til lejerforeningens julearrangement
   6. Der har været møder om antenneforeningens ydelser ; om effektiv drift ;
   reception for formanden i Tranemosegård
   Der kommer møder i råderetsudvalget ; i afdelingsbestyrelse 11.12 ( Jimmy
   og Tanja inviteres ) Møde med medlemmer af Bo-Vest: effektiv drift i januar
   7. Eventuelt
   Mundtlig henvendelse ( klage ) bedes fremsendt skriftligt

   Referat ved LR 17.11 på grundlag af arbejdsreferat

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsen. Møde tirsdag
   9. oktober kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Sager:
   a. Børnenes rejsebureau
   b. Affaldsøer
   c. Revision af husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
   6. Afholdte og kommede møder
   7. Eventuelt

   Afbud til Leon
   2165 0754   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
   9.10.2018 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT

   1. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt
   2. Fra ejendomsmesteren
   a. Regnskabet ser pænt ud
   b. kontoen løsarbejder dækker mere korrekt over indkøb af salt til snerydning
   c. forsøg med armeringsfliser i Glentemosen ud for nr. 22-26
   d. Peter bruger en del tid i Tranehaven - udlignes senere
   e. Kontrakt med TDC om antenne nyforhandles
   3. Til varmemesteren
   Varmeforsyningen i blok 12 er ikke tilfredsstilende
   Beboerne må meget gerne kontakte ejendomskontoret direkte
   4. Kontaktaften
   Beboerhenvendelse om lysmasterne/fuglemøg
   Masterne er belysningsselskabets ikke afdelinens.
   5. a.Tilskud til Lejerforeningen på 1200.00 vedtaget
   b. der efterlyses møde om affaldsøerne
   c. Svar ( endelig ) om godkendelse af råderetsbeløb på 60.000
   i forbindelse me bad-renovering
   d. Beslutning om grundkursus for afdelingsbestyrelse med deltagelse
   af alle
   e. orientering om Bo-Vest miljøudvalg - eventuel deltagelse tilmeldes
   6. Afholdte og kommende møder
   Kommende : afdelingsbestyrelsesmøde 13. november
   7. Eventuelt
   Lejen for lokale til beboermødet er høj- Alternativer undersøges


   Referatet udarbejdet af LR 19.10 på grundlag af grundreferat   Moserne. Afdelingsbestyrelsesmøde 11. september
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Sager:
   a. Gennemgang af beboermødet 20. september
   b. Knallertproblemer Glentemosen 16-20 og 22-26
   c. andet
   6. Kommende møder
   Beboermøde 20. september
   Rørvig kursus 22-23 september
   7. Eventuelt

   afbud til león

   MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 11.9.2018
   Falkemosen 16, kælderen. kl. 19.00

   REFERAT

   Ad.1. Dagsorden godkendt
   Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
   Budgettet uddeles 12.9
   Der har været vandskade i en lejlighed
   Der afprøves en ny type fliser Glentemosen mellem 24 og 26
   Trappevasken fortsætter med 14. dages interval indtil 1.11 eller
   før hvis vejret giver meget snavs
   Ad.3. Til ejendomsmesteren:
   Spørgsmål til budgettet konto 114
   Vejen ved bommen mellem Ørnemosen og Høgemosen har flere huller
   hvor der cykles
   Ad.4. Ingen henvendelser
   Ad.5. Sager:
   a. Gennemgang af beboermødet 20.9
   b. Knallertproblemer i Glentemosen blok 12 og 13.
   I første omgang fjernes bænken
   c. Ændring i kommunens krav til markiser. Ændringen indarbejdes
   eventuelt i husordenen på et kommende møde , hvor den skal genbehandles
   d. Ansøgning fra lejerforeningen om nyt linoleumsbelægning i
   foreningens mødelokale blev imødekommet
   Ad.6 Kommende møder:
   Beboermøde 20.9
   Kursus Rørvig 22-23.9
   Ad.7 Invitation til boligpolitisk forum 6.10
   Forslag om fælles bestyrelsesdeltagelse i kursus for afdelingsbestyrelse
   Drøftes på næste møde

   Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat
   21.9.2018   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 4. september
   kl. 18.00
   Falkemosen, 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Byggeudvalget. Supplering
   3. Ejendomskontorets deltagelse i bestyrelsesmøder
   4. Gennemgang af budgetoplæg 2019
   ( deltagelse af Bo-Vest administration )

   Afbud til Leon
   27.8.2018   REFERAT. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.9.2018

   Ad.1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af
   et punkt om gaver ( nyt pkt. 4 )
   Ad.2. Henriette D.B.Nielsen træder ind i byggeudvalget
   Ad.3. Fremover deltager normalt kun en fra ejendomskontoret
   Ad.4. Gaveregler blev drøftet
   Ad.5. Det første udkast er erstattet af et udkast 2.
   Det administrative oplæg til budget 2019 blev gennemgået/drøftet
   herunder muligheden for yderligere besparelser
   Emnet tages op igen på januarmødet


   referat 14.9.2018 ved LR på grundlag af arbejdsreferatet


   MOSERNE. Bestyrelsesmøde 14. august kl. 17.30

   Møde kl. 17.30 med Torben Hvidsten ( administrationen ) om fornyelse af
   affaldsøerne

   Møde kl. 19.00

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Sager
   6. Afholdte og kommende møder
   7. Eventuelt

   lr- 30.7.2018


   Afdelingsbestyrelsesmøde 14. august 2018

   REFERAT

   Ad. 1 Dagsorden
   Godkendt.
   Fremover sendes referatet samlet til alle deltagere med henblik på rettelser
   ( således at rettelserne ses samtidigt af alle deltagere )
   Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
   Kollektive råderetsbestemmelser er under revision. Afventer melding
   Ad.3 Ejendomskontoret undersøger det kan "betale" sig at bruge kørefliser
   de udsatte steder
   Ad.4. Knallertkørsel omkring blok13. Der søges efter løsninger på problemet
   ad.5 Sager:
   Forslag om deltagelse på beboermøde af gruppen der arbejder med
   økonomisk rådgivning. Inviteres til septembermødet.
   Oplysningsskemaet til dialogen med kommunen godkendt
   Kollektive råderetssager: Usikkerhed omkring proceduren. Vi afventer
   Bo-Vest kommentarer
   Gennemgang af beboermødet 23. august
   Ad.6 Gennemgang af afholdte og kommende møder
   Ad.7 Intet

   referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat
   27.8.2018

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.6.2018

   Referat

   Afbud
   Eva og John

   1. Dagsorden godkendt
   2. Fra EJENDOMSMESTEREN
   Budgetopfølgningen for første kvartal ser "pæn" ud
   Forslag til ændringer i budget 2019 behandles på septembermødet
   Henvendelse til altanfirmaet vedørende muligheden for trappe til
   jord for stuealtaner er bekræftende
   3. Til EJENDOMSMESTEREN
   Utætte vandrør i Fuglemosen
   Løse fliser bliver rettet
   4. Kontaktaften
   Der har været uro ( unge mennesker ) ved Glentemosen 16-20
   Beboeren kontaktes for muligheder
   5. Sager
   Status på kommende udvidelse af affaldsøerne modtaget
   Rettelser til a. husorden og b. vedligeholdelsesreglementet
   gennemgået med henblik på beboermødet
   Forespørgsel fra Tranevænget om deltagelse i skateboardbane
   Svar:ikke muligt i øjeblikket grundet egne planer om renoveringer
   Tekst til rollatortilladelse på trappeopgangen gennemgået
   Ønske om skilte ( hundeforbud ) ved legepladserne udskudt
   grundet kommende renovering af det "grønne"
   6. Afholdte møder gennemgået
   Kommende møder gennemgået
   7. Eventuelt ( intet )

   Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat 23.6.2018
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 8.5.2018

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Sager
   6. Aktionslisten
   7. Afholdte og kommende møder
   8. Eventuelt

   LR. 1.5.2018

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 8.5.2018
   Falkemosen. 16, kælderen

   Referat
   Afbud: Ole Asbæk

   ad.1 Dagsorden godkendt
   ad.2. Fra ejendomsmesteren:
   Markvandringen. Der holdes et supplerende møde med
   økonomiafdelingen
   Hunderegistreringen overtages af ejendomskontoret
   Der er lager til 2 uddelinger af affaldsposer inden
   uddeling stopper
   Der afholdes temadag for ejendomskontorets medarbejdere
   7. september. Kontoret er lukket
   Processen med udlicitering af trappevasken forventes
   gennemført inden 1.1.2019
   Kvartalsoversigten over økonomien ser godt ud.
   Ad.3 Til ejendomsmesteren
   Intet
   Ad.4 Kontaktaften
   Ingen henvendelser
   Ad.5. "Nye" altaner
   Der er opstået uventede problemer. Processen forsinkes
   Nuværende stuealtaner.
   Ejendomsmesteren undersøger muligheden for trapper
   fra stuelejlighedernes altaner
   Ad.6 Aktionslisten. Ingen bemærkninger
   Ad.7 Afholdte møder:
   Organisationsbestyrelsen har drøftet "digitalt beboermøde"
   Kommende møder:
   Der afholdes orienterende møde om kommende "helhedsplan" 17.5
   Der er repræsentantskabsmøde i Tranemosegård 29.5
   Der er repræsentantskabsmøde i Bo-Vest 31.5
   Der holdes ekstraordinært beboermøde 23. august om "helhedsplan"
   Der er afstemning om det fremlagte forslag
   Ad. 8 Beboermødets debat om udsendelse af referater blev drøftet

   Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat 20.5.2018

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag
   10. april 2018 kl. 19.00
   Falkemosen 16 kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af forretningsorden
   3. Konstituering
   4. Fra ejendomsmesteren
   5. Til ejendomsmesteren
   6. Evaluering af beboermødet
   7. Kontaktaften
   8. Sager:
   Orientering om yderligere altaner
   9. Aktionslisten
   10. Afholdte og kommende møder
   11. Eventuelt

   Leon Rye
   26.3.2018


   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 10.4.2018

   REFERAT

   Afbud: Ole Asbæk og Karin jensen

   1. Godkendelse af referat
   Godkendt
   2. Godkendelse af forretningsorden
   Godkendt
   3. Konstituering
   Diverse poster blev besat
   4. Fra ejendomsmesteren
   Orientering om prisoverslag for en altanoverdækning
   og et afløb for regnvand
   Omkostningen er nu prissat, Den forekommer dyr at gennemføre.

   Undersøgelse af installation af led-belysning i selskabslokalerne
   Prisen ( 127.000,- ) lægger op til at den eventuelle installation
   ikke gennemføres nu

   Kloakrenoveringen er ved at være gennemført

   Hunderegisteringen overvejes flyttet til ejendomskontoret

   5. Til ejendomsmesteren
   I forbindelse med udskiftning af et badeværelse har der været meget
   støv i kælderområdet
   Der er rågeproblemer
   Der er uklarhed over skellinierne og dermed om hvilke opgaver der
   er afdelingens

   6. Evaluering af beboermødet
   Det blev besluttet at der orienteres på hjemmesiden og at referatet
   kan fås i papirudgave på ejendomskontoret

   7. Kontaktaften
   Ingen henvendelser

   8. Sager
   Arbejdet med yderligere altaner forsinkes på grund af vanskeligheder
   i proceduren

   9. Aktionslisten blev gennemgået

   10.Afholdte og kommende møder blev gennemgået

   11. Formålet med kontaktaftenen blev drøftet
   Byggeudvalgets møde 11.4 blev drøftet
   Indledende bemærkninger om "langtidsplanen" i det kommende
   budget 2019
   Der holdes legepladsudvalgsmøde når bestyrelsen har et bedre
   overblik over LAR-projektet

   Mødepligter som kaffebrygning m.m. fordeles

   Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferatet
   28.4.2017

   MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   13.3.2018 KL. 19.00

   Afbud fra Ole A.

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Beboermødet 22.3
   6. Sager
   a. markvandring
   b. ejendomskontoret - ferielukning onsdag aften juli
   c. affaldsøerne
   7. Aktionsliste
   8. Byggeudvalg møde 15.3
   9. Afholdte møder
   Kommende møder
   10. Eventuelt   MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   13.3.2018

   REFERAT

   Forhåndsafbud: Ole Asbæk
   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Falck kan ikke tilbyde det ønskede kursus. Der arbejdes videre
   med forslaget
   Der kan fremover spares ca. 80.000 ved ikke at uddele affaldsposer.
   Desuden spares arbejdstid. Vedtaget som led i en større besparelse.
   Regnskabet for de første 9 måneder ser fint ud.
   Der er købt transportabelt lydanlæg til brug ved afdelingens møder
   Ad.3 På spørgsmål om en fraflyttet lejlighed var svaret at den så ikke
   så slem ud som frygtet
   Ad.4 Beboer har ønsket lettere trækflyttevogn. Der købes 2 stk. idet de
   nuværende dog beholdes.
   Ønske om 3-4 m fliser ved affaldsøen Glentemosen 16 udføres snarest
   Der er "støj"problemer omkring motionsklubben.Sagen undersøges nærmere.
   Ad.5 Beboermødets praktiske detaljer blev gennemgået
   Indkomne forslag blev drøftet
   Ad.6 Markvandring afholdes tirsdag 8. MAJ 2018 KL. 16.30 i forbindelse med
   almindeligt møde
   Det blev besluttet at holde ejendomskontoret "ferie"aftenlukket om onsdagen
   i juli måned.
   Administrationen arbejder videre med placeringen af "nye" affaldsøer
   Ad.7 Aktionslisten sættes anderledes op næste gang
   Listen blev gennemgået
   Ad.8 Supplerende skrivelse fra landskabs arkitekterne Schønherr om
   LAR-projektet blev drøftet. Der holdes møde i april.
   Ad.9 Afholdte møder. Diverse møder blev kort gennemgået
   Diverse kommende møder blev kort gennemgået med henblik på
   deltagelse.
   Ad.10Intet

   LR på grundlag af arbejdsreferat
   24.3.2018
   MOSERNE
   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 13.2.2018 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Der afholdes kl. 18.00 møde med administrationen om
   regnskabet for 2017.

   Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde kl. 19.00

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fra ejendomsmesteren
   3. Til ejendomsmesteren
   4. Kontaktaften
   5. Beboermødet 22.3
   6. Sager
   7. Afholdte møder
   kommende møder
   8. Eventuelt

   LR - 2.2.2018   Afdelingsbestyrelsesmøde 13.2.2018
   REFERAT

   afbud: Henriette Nielsen og Eva Hansen

   Ad.1 Godkendelse af dagsorden:
   Der blev tilføjet 3 underpunkter i punkt 6
   Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
   Placering af rollatorer på trapperepos tages op på beboermødet
   Der blev redegjort for asfaltreparationer
   Der arbejdes videre med videoovervågning ( arbejdsgruppe kontakter
   Bo-Vest
   Referater fra beboermøder skal ikke nødvendigvis uddeles i papirform
   hvis de er tilgængelige på afdelingens hjemmeside
   Afløb fra og overdækning af altaner genundersøges
   Der er anskaffet info-skærm til ejendomskontoret
   Ansat i rengøringen stopper pr. 1.7
   Ad.3 Til ejendomsmesteren
   Der trænger til opstribning i Glentemosen
   Der er vandansamlinger i Glentemosen efter rørreparationer. Hofors
   kontaktes
   Der købes en transportabel højtaler til møder
   Ad.4 Ingen fremmødte
   Ad.5 Beboemødet
   Materialet blev gennemgået og diverse ændringer foretaget
   Ad.6 Kollektiv råderets-emner: Køkken, bad, altan blev drøftet
   Nuværende regler gennemgået.
   Der arrangeres møde med Bo-Vest administrationen
   Gældsrådgivning: Der ordnes en forsøgsordning med
   tilstedeværelse af gældsrådgivere
   Førstehjælp - hjertestartere:
   Der arbejdes med et tilbud til beboerne i Moserne
   Aktionsliste:
   Der udarbejdes en aktionsliste for arbejder afdelingsbestyrelsen
   er involveret i, så der ikke går noget i glemmebogen
   Der holdes møde med lejerforeningen om tilskud til arrangementer
   Ad.7 Afholdte møder:
   Altanmøde med Tranevænget og Maglelund
   Der har været deltagelse i 1. fraflytningskursus 2. regnskabskursus
   Kommende møder:
   20.2. Orienteringsmøde om ansøgning fra Lejerbo, Khb.
   26.2. Byggeudvalgsmøde
   27.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Bo-Vest
   9-10.2 BL kreds konference
   13.3 Afdelingsbestyrelsesmøde
   22.3 Beboermøde MOSERNE
   4.4. BL-kreds 9 repræsentantskabsmøde
   Ad.8 Intet


   Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat


   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag 10.
   januar 2018
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Fremtidig mødedag og -tid
   3. Kontaktaften
   4. Fra ejendomsmesteren
   5. Til ejendomsmesteren
   6. Sager
   7. Løse ender ??
   8. Afholdte møder -
   kommende møder
   9. Eventuelt

   Leon Rye,
   5-1-2018   Referat fra mødet 10.1.2018

   1. Dagsorden
   Godkendt
   2. Ændring af mødeaften/tid
   Der er ikke nødvendigt at ændre - Tranehaven har allerede flyttet til
   3. tirsdag i måneden
   3. Ingen henvendelser
   4. Ejendomsmesteren orienterede om ændringer af varmeanlægget
   med udskiftning af varmeveksler i Fuglemosen
   Afdelings- ( beboer ) mødet fastlagt til 22.3.2018
   Kloakrenoveringen fortsætter efter tidsplanen
   "Effekter i opgangene" Der strammes op. Efter den første "venlige"
   henvendelse følges op med fjernelse eventuelt fulgt af en regning for
   forbrugt arbejdstid
   HP orienterede om 2 forskellige rørbrud i Glentemosen
   5. Spørgsmål om nøgleboks henvist til ejendomsmesteren
   Opstribning af parkeringspladser i Rylemosen vil ske i løbet af 2018.
   6. Formanden gennemgik planlagte/igangværende sager
   6.1.Der blev valgt nye møbler til selskabslokalerne
   ( Nogle bliver gemt til eventuelle klubber -resten søges solgt )

   I forbindelse med forespørgsel om uddeling af beboermødereferat i
   papirform fortsættes med nuværende praksis: referatet lægges på
   afdelingens hjemmeside og kan fås i papirform ved henvendelse til
   ejendomskontoret

   Den udarbejdede "fremtidssikringsanalyse" vil indgå i det videre
   arbejde med en kommende "helhedsplan"

   Som første skridt i en pålagt "effektiv drift"-proces deles der som
   prøveordning det næste år ejendomsmester med Tranehaven

   Der opsættes videoovervågning i Falkemosen 2.

   6.2. Der arbejdes i Bo-Vest regi om udbud af altaner ( der er 29 lejligheder
   i MOSERNE, der ikke har altan )

   afdelingsbestyrelsen er i dialog med Motionsklubben om optagelseskrav
   til medlemmer
   afdelingsbestyrelsen søger dialog med Lejerforeningen om støtte
   til arrangementer

   der nedsættes en abejdsgruppe ( 3 bestyrelsesmedlemmer ) til at se
   på vaskerireglerne

   6.3 Statusgennemgang af kloakprojektet og af LAR-projektet

   7. Løse ender: Affaldsøer
   Da der først er mulighed for kommunalt tilskud i 2019 afventer
   planlægningsarbejdet til efteråret 2018.

   8. Afholdte møder:
   Der har være bestyrelsesdeltagelse i Tranemosegårds møde om
   "Fremtidigt byggeri" ( ønsker til byggepolitik )
   Kommende møder:
   Bestyrelsesmøde 13.2 har bl.a. gennemgang af regnskab for 2017.

   9. Der er kommet en ny udgave af "Håndbog om Almene Boliger"
   HP sørger for anskaffelse af 10 ex.

   Referat ved LR ( 24.1.2018) på grundlag af arbejdsreferat 12.1.2018
   MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde
   tirsdag 12.december 2017 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Kontaktaften
   3. Fra ejendomsmestreren
   4. Til ejendomsmesteren
   5. Sager
   6. Møder ( afholdte og kommende )
   7. Eventuelt

   LR. 4.12.2017

   MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   12.12.2017

   REFERAT

   Afbud: Ole Asbæk

   1. Dagsorden godkendt
   2. Kontaktaften - ingen henvendelser
   3. Fra ejendomsmesteren:
   Nortec (vaskemaskiner ) har meldt tilbage at det ikke er muligt
   at ændre hastighed under vasketuren, heller ikke på hastigheden
   af centrifugeringen
   Ejendomsmesteren har indhentet tilbud på nye møbler til selskabs-
   lokalerne Der træffes beslutning i januar
   4. Til ejendomsmesteren
   Der blev spurgt ind til snerydningen. Ejendomsmesteren noterede
   bemærkningen/ønsket
   5. Sager
   Formanden orienterede om status på "nye altaner" Næste skridt
   er at sende opgaven i udbud.
   Der har været en "klage" i relation til kloakarbejdet.
   Therwork har besvaret klagen direkte.
   I forbindelse med vaskerireglementet blev der rejst flere spørgsmål
   En arbejdsgruppe blev nedsat med henblik på et møde med NORTEC
   Der var kommet en skriftlig beboerkommentar/forespørgsel bl.a.
   angående altanerne - der forberedes et opklarende møde med
   altanfirmaet
   6. Afholdte møder
   Bestyrelsen har været på besøg i Kokkedal og til inspiration set
   et "stort" LAR-anlæg
   LR og LJ har været til et opklarende møde med repræsentanter for
   Tranehaven og Bo-Vest med henblik på "effektiv drift"
   Kommende møder
   LJ orienterede om at der foregår "sonderinger" om et samarbejde
   mellem Bo-Vest og Lejerbo-København
   7. Et forslag om en "hygge-tur" for bestyrelsen sættes på dagsorden for januar

   Referat ved LR på grundlag af referentens arbejdsreferat.
   5.1.2018
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 14.11.2017 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Ejendomsmesteren ( fra )
   3. Ejendomsmesteren ( til )
   4. Kontaktaften
   5. Sager:
   a: ansøgning fra lejerforeningen
   b: beboermøde 16.11. gennemgang
   c: oplæg råderet køkkener
   d: Eventuelt andre
   6. a. Afholdte møder
   b. kommende møder
   7. Eventuelt

   Eventuelle afbud
   Leon 21 65 07 54
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 14.11

   afbud:Eva F. Hansen

   REFERAT:

   Ad.1 Dagsorden godkendt
   Ad.2 ( Fra ) ejendomsmesteren
   Ejendomsmesteren gennemgik økonomi med udløbet af september
   Der se ud til at blive overskud på årsregnskabet
   De nye børnesikringer på vinduerne er skkehedsgodkendte
   Der har være langvarig sygdom hos rengøringspersonalet - der har været vikar
   i en periode
   PH orienterede om opstarten på kloakrenoveringen.
   Orienteringsskrivelsen vil blive fulgt op af skrivelser ved de enkelte blokke
   efterhånden som arbejdet skrider frem.
   Der var spørgsmål om toiletvogne og eventuelle klosetter til handicappede
   Der blev spurgt om der kunne komme problemer med rotter
   Ad.3 ( til ejendomsmesteren )
   Der blev spurgt til lyden i radiatorerne
   PHo/JO svarede at en forbedring vil komme med renovering af anlægget
   Ad.4 Der var kommet en skriftlig henvendelse om bl.a. vaskerierne
   Punktet drøftes nærmere i decembermødet, før Nortec kontaktes
   PHo kontakter altanfirmaet for et møde om (eventuelle) ændringer af altaner
   Ad.5 Ansøgning fra lejerforeningen
   Der er efterfølgende bevilliget 15.000- til dækning af julearrangementer
   Beboermødet 16.11
   de praktiske ting blev gennemgået
   Råderet køkkener
   Der var kommet ny orientering af udbudsformer. Drøftelse fortsætter på
   decembermødet
   Ny klub
   Lokalet males, der anskaffes et køleskab og et selskabslokale lånes
   enten 9.12 - 10.12 eller 17.12 til et orienteringsmøde
   Ad.6 a
   Der har været holdt møde med Motionsklubben
   TMG har holdt møde om visioner vedrørende nybyggeri
   Der har været afholdt møde om LAR-projektet
   6.b.
   Der er beboermøde 16.11
   Ad.7 LJ har haft kontakt med Bo-Vest medarbejderne om gældsrådgivning
   Der arrangeres et møde for interesserede beboere
   Der blev aftalt praktiske ting vedrørende besøget i Kokkedal
   (LAR anlæg )

   Referat ved LR ( 26.11 ) efter DJs grundreferat

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 10. oktober
   kl. 18.30 Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Ejendomsmesteren
   a. fra ...
   b. til ...
   3. Kontaktaften
   4. Sager
   5. Møder
   a. afholdte
   b. kommende
   6. Eventuelt

   LR 11.10.2017   REFERAT

   ad.1 Dagsorden godkendt
   ad.2 Forslag om maling af bestyrelseslokalet. Bestyrelsen venter til en anden gang
   Børnesikringer på vinduerne. Det har været nødvendigt at finde en anden model,
   Ejendomsmesteren undersøger lovkrav
   Der er indhentet 2 tilbud på løsning omkring nettet i fodboldburet. Da begge løsninger
   er ret dyre, foretages ikke mere. Kontoret sørger selv for en løsning
   Vedrørende videoovervågning gælder ordningen for et år
   Der købes ikke ny kopimaskine endnu
   Der aftales praktiske ting ( dørklokke .m.) omkring aktivitetsklubbens lokale
   Ad.3 Intet vedrørende kontaktaften
   Ad.4 John Andersen kommer i byggeudvalget
   Det grønne udvalg udvides ikke

   Der blev aftalt en proces omkring skrivelser til beboerne, således at afdelinsbestyelsen
   er orienteret inden opslag sættes op
   Ad.5 Beboermødet:
   Bestyrelsen ønsker fremover en regnskabskyndig ved gennnemgangen af
   budgetforslag
   Afholdte / Kommende møder:
   Ekstraordinært beboermøde afholdes16.11
   Bestyrelsesmøde 14.11
   TMG afholder møde om nybyggeri 1.11
   LR og LJ har været til møde i teknisk forvaltning omkring parkeringsforhold
   LR og LJ har været til møde i MOTIONSKLUBBEN
   Der holdes byggeudvalgsmøde 25.10
   Ad.6 Reception for Stig Rasmussen - Tranevænget
   Ejendomskontoret var alle til en temadag 13.10
   Fjernvarmen havde 60 års jubilæum med fyrværkeri
   Genopsætning af kælderdør Falkemosen 6

   Referat ved LR på grundlag af DJs grundreferat
   10.11.2017
   MOSERNE.
   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. september kl. 18.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Kontaktaften ( 19-20 )
   3. Beboermødet torsdag 21. september
   4. Sager
   5. Eventuelt

   6.9.2017
   Leon Rye
   REFERAT:

   Afbud fra Eva Hansen, Ole Asbæk og Henriette Nielsen
   Deltagelse fra ejendomskontoret: Peter Hogue og Jimmy Olsen
   Deltagelse fra Bo-Vest: Laura Juvik

   Ad.1 Dagsorden godkendt
   Ad.2 Ingen henvendelser i kontaktaftenen
   Ad.3 Gennemgang af beboermødet:
   Vedrørende dagsordenen udgår pkt 7. C og D
   ( varmeforslaget og ansøgning om penge fra landsbyggefonden )
   Det korrigerede budgetforslag fremsendes til beboermødet
   De 2 råderetsforslag ( køkken og bad )fremsættes med ændringerne
   indarbejdet
   Antallet af beboermøde deltagende konsulenter blev fastsat til 2
   ( kloakprojekt og LAR projekt )
   Fra ejendomskontoret PH og JO, fra Bo-Vest: Laura Juvik og Jan Obel
   Dirigent: Niels.Erik van Zeist, sekretær : Durita Johansen
   Ad.4 Sager:
   Status på video overvågning. Periodelængde fastsat til et år.
   Status på frivillighedsgruppearbejdet:
   Gruppen skal danne en klub, der så kan tilldeles et lokale.
   Ad.5 På forespørgsel om antallet der ved fraflytning efterlod
   komfur- og ovnåbninger der ikke var standard mål kunne PH
   svare at antallet ikke var stort
   Emnet tages op på et efterfølgende møde
   Aage W. ( fratrådt bestyrelsesmedlem ) s pladser i udvalg drøftes
   næste gang.
   Ejendomskontoret søger ny kontormedarbejder, idet Dorte har fået
   ny stilling indenfor Bo-Vest.

   Referat ved LR på grundlag af DJs
   grundreferat, godkendt af bestyrelsen.
   25.9.2017
   MOSERNE
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   TIRSDAG 8 AUGUST 2017 kl. 19.00
   FALKEMOSEN 16 , KÆLDEREN

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Ejendomsmesteren
   3. Sager
   4. Møder
   5. Eventuelt

   LR. 1.8.2017
   REFERAT

   Afbud Karin og Eva
   Referentarbejdet bliver fremover varetaget af Durita Johansen ( Bo-Vest )

   Ad.1. Dagsorden godkendt
   Ad.2. Ejendomsmesteren ( ved Jimmy Olsen ) orienterede om
   status på arbejdet med videoovervågningen
   Det blev besluttet at genopsætte nettet på fodboldburet
   Emnet: frivillighedsarbejdet blev drøftet. Der vil blive forslået
   dannelse af en klub - LJ varetager kontakten
   Udvidelsen af "meddelelses-tavlen" er ved at blive genneført
   Ad.3. Ansøgning fra motionsklubben om køb af nye løbebånd blev
   imødekommet - der ydes tilskud. Klubben bedes overveje
   andre foreningers medlemskab ved manglende hjælp.
   Status på emnerne fra markvandringen
   Ad.4 Forberedelse af beboermødet 21. septembere
   Afdelingsbestyrelsen forbereder genbehandling af de kollektive
   råderetsbeslutninger om køkken og bad
   Der kan komme andre forslag
   Ad.5. De kommende møder blev gennemgået
   Ad.6 Der blev spurgt ind bænkenes "flytning"

   referat ved LR på grundlag af DJs grundreferat, der er
   godkendt af mødedeltagerne med enkelte foreslåede ændringer
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 6-6-2017
   kl. 18.00 Falkemosen 16, kælderen

   Møde med Torben Hvidsten fra administrationen
   vedrørende indledning af processen omkring en
   "udvidelse" af affaldssorteringen, så kommunens mål
   for alment byggeri kan nås inden/ i 2020

   Dagsorden for "almindeligt" møde

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Valg af referent
   3. Ejendomsmesteren
   4. Sager:
   a. markvandring
   b. referentordning
   c. skrivelse om videoovervågning
   d. "effektiv drift"
   e. serviceordning vaskerier
   f. lokale til uddeling " gratis mad "
   g. drøftelse af "ønsker" til Landsbyggefond-
   helhedsplan
   5. Afholdte møder
   Kommende møder
   6. Eventuelt

   23.5.2017
   LR

   REFERAT:
   ad.1 Godkendt
   ad.2 Henriette N.
   ad.3 Ejendomsmesteren
   a. Teleselskabs forslag til ny kontrakt på antenne afvist
   den gældende kontrakt løber fortsat 5 år.
   b. forslag til en udvidet servicekontrakt i vaskerierne blev
   drøftet. Der indgås ikke en udvidelse, idet prisen forekommer for
   høj i forhold til ydelsen
   c. der skal findes en ny konsulent til arbejdet med renoverings-
   og helhedsplanen
   d. tavlen i opgangene udvides med en skinne således at der bliver
   plads til flere meddelelser
   e. der er fortsat støjproblemer omkring bænkene, selvom de ansatte
   flytter bænkene "tilbage"
   f. en beboers besøg i lejligheden af en fugle med efterfølgende skader
   på møbler er ikke omfattet af forsikring i afdelingen, men af en
   eventuelt privat skadesforsikring
   ad.4 Sager
   a.Markvandringen. Listen blev gennemgået, og der blev taget beslutninger
   om de enkelte punkter
   b. Administrationen kontaktes angående "professionel" referent
   c. der arbejdes videre med sagen om videoovervågning
   d. en mindre gruppe fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen
   har drøftet frekvensen af arbejdsopgaver - de ansattes udførsel af
   reparationer inden håndværker tilkaldes - eventuelle arbejder man
   kunne samarbejde med andre afdelinger om
   e. Servicekontrakt -vaskerier ( se under ejendomsmester )
   f. der stilles et lokale med fryser og køleskab til rådighed for en
   "frivillighedsgruppe" der uddeler " gratis mad "
   g. drøftelse af ønsker til en kommende helhedsplan -
   tilslutning til en mindre reduktion af ønskerne
   ad.5
   a. der har været repræsentantskabsmøder i både Bo-Vest og
   i Tranemosegård, begge steder med vedtægtsændringer
   b. der holdes bestyrelsesmøde 8.8
   der er åbent på kontoret, Falkemosen 16, 13.6 og 11.7
   ad.6 intet

   LR på grundlag af HNs referat   Moserne. Afdelingsbestyrelsesmøde 9-5-2017 kl. 17.30
   Falkemosen 16, kælderen

   MARKVANDRING - AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   TIRSDAG 9.5.2017 KL. 17.30
   Med start i Falkemosen 17.30 ( markvandring ) og
   efterfølgende møde kl 19.00 ?

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Valg af referentordning
   3. Godkendelse af referat fra aprilmødet
   4. Kontaktaften
   5. Ejendomsmesteren
   6. Sager
   a. Badeværelsesrenovering
   b. Effektiv drift. Status
   c. Affaldssortering.Status
   d. Fleksible udlejningskriterier. Status
   e. Køb af printer
   7. Afholdte møder

   Kommende møder:
   Byggeudvalgsmøde 15.5 eller 22.5
   Beboermøde ( ekstraordinært ) 17.5
   TMG repræsentantskabsmøde 29.5
   Bo-Vest repræsentantskabsmøde 31.5
   8. Eventuelt
   MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 9.5.2017
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT.

   Afbud: Eva og Karin

   ad.1 Dagsorden: Godkendt
   ad.2 Referentordning. Der undersøges forskellige muligheder for
   "professionel" hjælp
   ad.3 Referat fra aprilmødet godkendt
   ad.4 En henvendelse om badeværelsesrenovering henvist til ejendomsmesteren
   ad.5 Ejendomsmesteren:
   a. En medarbejders arbejdstimer ændres i sommerperioden til 3 dage i det grønne
   og 2 dage til trapperengøring
   b. Et forslag til fornyelse af kontrakt om antenne/Fuglemosen videresendt til
   Bo-Vest
   c. Der undersøges priser på en udvidet serviceordning på vaskerimaskinerne
   brikkerne bliver fremover i fast plast
   d. Der er købt en servicevogn til transport i området
   ad.6 Sager:
   a. Lars deltager i en arbejdsgruppe ( om badeværelsesrenoveringer ) i Bo-Vest regi
   b. status i a: effektiv drift b: fleksible udlejningskriterier blev gennemgået
   c. Torben Hvidsten inviteres til 6/6 om ændring af affaldsstederne
   d. Der købes en printer til et bestyrelsesmedlem
   Ad.7 Orientering om afholdte og kommende møder
   Ad.8 HN laver et udkast til en skriv om videoovervågningen til næste møde

   referat ved LR på grundlag af HNs referat

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.4.2017
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat ( møde14.3.2017 )
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   a. udvidelse af affaldspladser
   b. ( eventuelt ) ekstraordinært beboermøde
   c. lokalplanforespørgsel
   d. eventuelt andet
   6. Afholdte møder
   a. servicekoncept
   7. Kommende møder
   8. Eventuelt   LR 1.4.2017
   MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 4-4-2017
   FALKEMOSEN 16, kælderen. Kl. 19.00

   REFERAT.

   Ad 1. Godkendt
   Ad 2. Godkendt
   Ad 3. Henvendelse om skur til motorcykler/ Rylemosen. Der kigges
   på mulighederne på markvandringen 9.5.
   Ad 4. Ejendomsmesteren orienterede om brug af andet materiale til tagrende
   garagen Fuglemosen, da plastikrenden er ødelagt flere gange
   Ad 5. Der ønskes hjælp fra administrationen til arbejdet med affalds-
   sorteringen
   Der afholdes beboermøde 17-5 om brug af råderetten til
   etablering af yderligere altaner
   I forbindelse med lokalplanforslag vedrørende arealet med
   den tidligere brugs overlades det formelle svar til organisationsbestyrelse/
   administration
   Ad 6. Der har været afholdt et mindre møde mellem medlemmer af bestyrelsen/
   ejendomsmester-førstemand om hvilke opgaver, der udføres med hvilken
   frekvens med henblik på udarbejdelse af et kommendeservice-koncept
   Ad 7. Kommende møder:
   MArkvandring 9/5; Ekstraordinært beboermøde 17/5; TMG repræsentantskab
   29/5; Bo-Vest repræsentantskab 31/5; Bo-Vest kursus 16-17/9
   Ad 8. Fremover foregår uddelingen af I-PAD gennem ejendomsmesteren

   LR på grundlag af HNs referat

   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
   tirsdag 14. marts kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Konstituering m.m af bestyrelsen
   3. Godkendelse af referat ( fra mødet 14.2 )
   4. Kontaktaften
   5. Ejendomsmesteren
   6. Eventuelle sager
   7. Afholdte møder / kurser
   8. Kommende møder / kurser
   9. Eventuelt   LR. 15.3.2017

   MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 14-3-2017

   REFERAT

   Ad.1. Dagsorden godkendt.
   Ad.2. Konstituering:
   Lars Jensen(næstformand ), Hanne Pedersen ( kasserer )
   Byggeudvalg: Leon Rye, Lars Jensen, Hanne S. Pedersen, Eva F. Hansen og Aage Willsleff
   Grønt udvalg: Leon Rye, Lars Jensen, Hanne Pedersen og Aage Willsleff
   Forretningsudvalg: Leon Rye, Lars Jensen og Ole Asbæk
   Ejendomsmesteren er det "formelle" forbindelsesled mellem bestyrelsen og administrationen
   Ad.3 Referat godkendt
   Ad.4 Ingen henvendelser
   ad.5 -Henvendelse omkring tidsforbrug af reel vasketid. Vasketurens længde er et gennemsnit
   af de sidste 5 tures tidsforbrug,hvorfor den kan variere fra gang til gang
   Det nuværende set-up har været gældende ved overgangen til Nortech og er således ikke
   en ændring af det eksisterende vaskesystem
   -Der har været 7 forskellige booking lørdag og søndag i 2016 , hvilket har medført en
   ekstra udgift i forbindelse med rengøring
   -Der bliver sat hegn op ved Rylemosen 34 ( hører ikke til MOSERNE )
   -Gulvvask af Lejerforeningens kontorfaciliteter foretages 1 gang månedligt i de 4 rum.
   -Ombygning af tidligere skralderum til ekstra kælderrum afventer afgørelse af
   rummenes eventuelle brug til nye varmecentraler
   -nøglesystemet er booket op, nye lejemål kan komme til at få 2 nøgler: en til
   lejlighedsdøren og en til trappeindgangsdøren
   - personalet fuldtalligt igen
   -forslag om fældning af træer afvist med henvisning til beboermødebeslutning
   - varmecentralen i Fuglemosen renoveres. forventet opstart uge 17/18
   Ad.6 a. der er indkøbt et antal nye bænke -fastgøres ikke
   b. ingen ændring af udlejning af selskabslokaler lørdag-søndag
   c. etablering af kampesten ud for Ørnemosen 1 langs kantsten
   d. der igangsættes et arbejde om " servicekoncept "
   Ad.7 Møde i Helsingør med deltagelse af Leon og Aage: Mødets emner:
   effektiv drift, beboerdemokrati og digitalisering af beboermøderne
   Ad.8 Næste møde afholdes 4/4 grundet påske
   Ad.9 Alarmen i selskabslokalerne forbliver uændret - det anses for risikabelt
   ikke at have alarm i festlokaler specielt i forbindelse med udlejning

   Referat ved HN / LR 4.4.2017
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
   14.2.2017. Kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   a. ansøgning fra lejerforeningen om hjælp til printer
   b. pris på leje af ekstra kælderlokale ( forberedes som bebeboermødeforslag )
   c. forslag om genopfriskningsskriv til hundeejere
   d. andet
   6. Afholdte møder/ kurser
   7. Kommende møder/ kurser
   8. Eventuelt

   LR. 7.2.2017   Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 14.2.2017

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Godkendelse af referat fra mødet 10.1.2017
   Ad.3 Intet
   Ad.4 Ejendomskontoret prøver at anslå et m2-tal på de
   ekstra kælderrum
   Der etableres et møde med Nortec om vaskeriet Fuglemosen
   Der er rengøringsfirma i blok 1-5 i forbindelse med personalesygdom
   ( eget personale rengør vaskeriet Fuglemosen )
   Udlejning lørdag/søndag undersøges nærmere ( hvor mange gange
   er lørdage og søndage lejet ud enkeltvis i samme uge )
   Det bestilles styning af træer som tidligere aftalt
   Ad.5 Der gives tilskud til lejerforeningen på 3.000 til ny kopimaskine
   Der arbejdes videre med prissætningen af "ekstra" kælderlokaler
   Der indføjes ændringer i forslaget til skriv om hunde - hvorefter
   det produceres til runddeling/samt ophængning
   Ønske fra lejerforeningen om rengøring: Det blev besluttet:
   Der gøres rent 1 gang månedligt i lejerforeningens lokaler
   Ejendomskontoret planlægger med eget personale
   Ad.6 Intet
   Ad.7 Møde 21.2 ( oprindeligt 14.2 ) om regnskab og LAR kl. 18.00
   Deltagelse af Thomas H. og konsulent samt regnskabsmedarbejder
   Møde 2.3 - gennemgang af beboermøde
   Beboermøde 9.3
   Ad.8 Ejendomskontoret undersøger om rengøring af kældergange hver 6. uge
   gennemføres som aftalt

   referent LR   MOSERNE
   Afdelingsbestyrelsesmøde 10.1.2017
   kl.19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat ( 6.12.2016 )
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   1. Igangværende
   2. Eventuelle nye
   6. Afholdte møder/ kurser
   7. Kommende møder/kurser
   a. beboermøde marts
   b. Helhedsplansmøde ( torsdag 19.1.2017)
   c. sammenkomst med afdelingens medarbejdere
   8. Eventuelt

   eventuelt afbud til Leon 21 65 07 54
   MOSERNE: Afdelingsbestyrelsesmøde
   10.1.2017
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT:
   1. Dagsorden godkendt
   2. Referat godkendt
   3. Ingen henvendelser
   4. Der har været en vandskade Fuglemosen 15.
   Et par postkasser er ødelagt nytårsaften
   Der er indhentet pris på indvendige dørpumper til
   vaskerierne. Ønsket stilles i bero, da prisen er for høj.
   5. Sager:
   Beslutninger fra beboermødet i december 2016:
   a:Arbejdet på varmecentralen i Fuglemosen er overgivet til konsulent
   b:Arbejdet med flere varmestyringsmålere er bestilt
   c:Etablering af videoovervågning - prøveordning - igangsættes

   Beskæring af træer sættes i gang
   Vindueseftersyn de næste måneder
   Trækkanalerresning i et antal blokke sættes i gang
   "Traditionel " snesaltning fortsætter

   Rygebeholderne ved vaskerierne flyttes væk fra indgangene

   6. Intet
   7. Beboermøde 9.3.2017
   Regnskabsmøde den 14.2.2017 flyttet til 21.2.2017 kl. 18.00
   Byggeudvalgsmøde 19.1.2017

   Hanne, Aage og Leon arbejder videre med personalesammenkomsten
   8. Eventuelt
   der laves et udkast til en orientering om hunde til næste møde
   ( antal, registering, affaldsposer m.m. )

   referat ved LR
   godkendt 13.2.2017

   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   FALKEMOSEN 16, KÆLDEREN
   TIRSDAG 6.12. KL. 19.00

   Dagsorden:

   1.Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager
   a. evaluering af beboermødet
   b. leje for ekstra kælderrum
   6. Afholdte/ kommende møder
   7. Eventuelt

   Leon Rye
   1-12-2016   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 6.12.2016
   Falkemosen 16, kælderen. Kl. 19.00

   REFERAT:

   Ad.1.Dagsorden godkendt
   Ad.2 Referat godkendt
   Ad.3. Kontaktaften 13.12. ( LR tager vagten )
   Ad.4 Ejendomsmesteren:
   a. der er stemning for en fællessammenkomst mellem afdelingsbestyrelse
   og ansatte
   b. priser på pumper på vaskeridøre undersøges
   c. nyt forsikringsfirma fra januar 2017 , der siges ja til tillægsforsikring
   for glas og kumme
   d. regnskabet for januar-november ser pænt ud
   e. E-Gaines tilbud om flere målere accepteres. Peter bruger lokaL
   elektrikere til arbejdet
   fra bestyrelsen:
   der ønskes etableret en ekstra låseplade i fodboldburet
   net mod Ørnemosen drøftes når sæsonen starter
   tagrender ved garager Falkemosen renses
   Ad.5 Beboermødet evalueret
   beslutning: Der afholdes formøde senest en uge før mødet
   Der undersøges om sundhedskortet kan bruges som legitimationskort ?
   Ad.6 Kontaktaften 13.12 se pkt 3
   Ad.7 Formandsskifte i Antenneforeningen
   Hugo Thuge ny formand

   Referat ved LR 6.12.2016   MOSERNE
   Afdelingsbestyrelsesmøde 8.11.2016
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager
   a. plejeforslag fra "grønt udvalg"
   b. videoovervågning
   c. eventuel ændring af betaling for ekstra kælderrum (næste budget )
   d. eventuel ændring af mødeaften for afdelingsbestyrelsen
   e. "løse ender "
   6. Afholdte og kommende møder
   7. Eventuelt

   1.11.2016
   LR


   MOSERNE.
   Afdelingsbestyrelsesmøde 8.11.2016

   REFERAT:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   a. forslag fra grønt udvalg
   b. videoovervågning
   c. betaling for ekstra kælderrum
   d. mødeaften , eventuel ændring
   e. løse ender
   f. bestyrelsesweb
   6. Afholdte/kommende møder
   7. Eventuelt

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Godkendt
   Ad.3 Diverse ( uformelle ) henvendelser om varmeproblemer
   Drøftelse mundede ud i en beslutning om extraordinært beboermøde
   torsdag 1.12.2016
   Ad.4 Gennemgang af regnskabet for januar-oktober 2016
   Enkelte mindre/merforbrug på kontiene. Samlet ser det pænt ud
   med et forventet overskud
   Dertil kommer reguleringen på 6 millioner fra råderetssagerne

   ny elev 4-5 måneder

   indsamling af skrammel. Der er udsendt beboerorientering.
   Ad.5 a. grønt udvalg oplægget blev revideret -udsendes inden næste møde
   b. videoovervågning - der udarbejdes forslag til beboermødet 1.12.2016
   c. der udarbejdes en liste over ekstra kælderrum
   d. den nuværende mødeaften fastholdes
   e. der arbejdes ikke yderligere med retningsalinier
   l. om "kasseret inventar"
   2. ændring af regler for akut hjælp
   f. den ene videresendelse af besked om bestyrelsesweb var forkert
   Ad.6 På det boligpolitiske debat-møde var der et stort indlæg om digitale
   beboermøder. Nærmere drøftelse af emnet senere i 2017.
   Ad.7 Fællesmøde med de ansatte i januar 2017

   Referat ved LR
   6.12.2016

   MOSERNE: Afdelingsbestyrelsesmøde
   tirsdag 4. oktober 2016 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   a. bestyrelsesmøde
   b. beboermøde
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Orientering fra grønt udvalg
   6. Orientering fra "byggeudvalget"
   7. Sager
   8. Gaver
   9. Afholdte møder - kommende møder
   10. Eventuelt

   Leon Rye
   25.september 2016
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.10.2016
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT:

   Afbud:
   Karin, Eva og Magnnus
   Peter og Jimmy deltog fra ejendomskontoret

   1. Dagsorden godkendt
   2. LR foreløbig referent, HSP deltager i "grønt" udvalg of Aage W.deltager i
   byggeudvalget
   3. Referatet fra beboermødet og fra bestyrelsesmøde september blev godkendt
   4. Kontaktaften:
   2 skriftlige henvendelser om varme ( efterfølgende er modtaget yderligere 2 )
   Der sættes måleudstyr op i de 2 lejemål

   Det blev besluttet at genudsende en vejledning i brugen af radiatorer, udluftning
   m.m til bedst mulige udnyttelse af varmeforsyningen

   Forslag fra administrationen om at lejen for "ekstra" kælderrum fremover
   baseres på antallet af m2. Forslaget behandles på novembermødet.
   5. Ejendomsmesteren
   renovering af vandafløbssystemet i vaskekælderen Fuglemosen

   Drøftelse af eventuel ændring af kontorets aftenåbning onsdag
   endte med fastholdelse af den nuværende åbningstid

   Ejendomsmesteren har fremover et fast indslag med orientering om
   Bo-Vest instrukser

   Nyt rengøringsselskab til selskabslokalerne
   6. Grønt udvalg:
   Oplæg til plejeplan fremlægges på november mødet
   7. Byggeudvalget
   Helhedsplanens økonomi behandles af organisationsbestyrelsen
   på novembermødet
   Der forventes et beboermøde i første kvartal 2017 med
   fremlæggelse af helhedsplan med tilknyttet økonomi

   Der har været et møde med HOFORS og kommunen om et
   eventuelt projekt med lokal afledning af regnvand ( LAR )
   Der arbejdes i forvejen med afdelingens renovering af kloak-
   vandafledningsanlæg
   8. Sager
   a. eventuel videoovervågning
   de juridiske og økonomiske aspekter søges belyst i det videre arbejde
   til fremlæggelse i novembermødet
   b. altankapperengøringen: der er foretaget valg af firma.
   arbejdet udføres i oktober/november
   9. Gaver/beløbsstørrelse blev drøftet
   10: Møder-kurser
   Bestyrelsen deltaget i et IPAD kursus omkring relevante boligemner
   11.10.2016 ( et bestyrelsesmedlem bliver og varetager kontaktaftenen
   19-20)
   11.Forslag om drøftelse af eventuel anden mødeaften/kontaktaften
   sættes på dagsorden for november

   Referat ved LR
   8.11.2016
   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
   torsdag 1. september kl. 17.30
   Falkemosen 16 kælderen

   Dagsorden:
   A: Gennemgang af budgetforslag 2017
   B: Budgetkontrol
   C: Råderetskatalog

   Dagsorden for det månedlige møde:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager
   6. Beboermøde
   7. Dialog med BO-VEST om "effektive arbejdsgange"
   8. Afholdte møder
   Kommende møder/kurser
   9. Eventuelt

   leon rye
   23.8.2016   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 1.9.2016
   FaLkemosen 16, kælderen

   REFERAT:
   Afbud Magnnus
   Deltagelse fra administrationen: Flemming,
   Peter, Jimmy

   Dagsorden:

   A: Gennemgang af budgetforslag 2017.
   En enkelt ændring indarbejdes før beboermødet, idet
   der flyttes 100.000 til indvendig vedligeholdelse fra
   planlagt vedligeholdelse
   B: Peter gennemgik budgetkontrollen ( balancen )
   Det forventede årsresultat ser pænt ud.
   C; Flemming gennemgik råderetskataloget.
   Der indarbejdes enkelte ændringer s.8-12
   inden beboermødet

   Det månedlige møde:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften:
   En henvendelse om husdyr henvist til Bo-Vest
   4. Ejendomsmesteren
   Farven på logoet på måtterne ændres fra rød til blå
   Ønske om nye træer sendes til "grønt udvalg"
   Der ligger desværre meget glas m.m. fra pc-ere og tv
   i området
   Der laves en orienteringsskrivelse af ejendomskontoret
   til beboerne
   "Fremmede" klunser meget i containerne. Videoovervågning
   undersøges nærmere.
   5. Sager
   a. styringskataloget gennemgået. Ændringer sendes til
   administrationen
   b. godkendelse af fremgangsmåde for "kasseret inventar"
   c. altankapperengøring
   der ses bort fra den kemiske løsning
   fornyet priser på de andre tilbud indhentes
   d. forretningsordenen tilføjes nyt punkt om henvendelser
   til administrationen
   (Torben forlod mødet )
   e. der findes en dato til Ipad kurset
   6. Beboermødet 15 september
   Budgetforslag 2017, råderetskatalog m.m. runddeles
   ligesom dagsorden og andre indkomne forslag
   7. Snerydning og trapperengøring indgår i den videre
   drøftelse af "effektive" arbejdsgange
   8. Tranemosegårdkursus 17-18 september
   9. Eventuelt: Diverse

   Lr på grundlag af TSs referat
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE. MOSERNE
   tirsdag 2-8-2016 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   a. kasserede bænke
   b. orientering fra "grønt udvalg"
   c. orientering fra "byggeudvalget"
   d. rundgangen
   6. Kommende møder/kurser
   7. Eventuelt

   leon rye 26.7
   Eventuelle afbud til Leon 2165 0754   Bestyrelsesmøde MOSERNE
   2. august 2016
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT

   l. Dagsorden godkendt
   2.Referat godkendt
   3.a. henvendelse om ekstra kælderrum ved inddragelse af
   cykelkælderareal. Ønsket kan ikke opfyldes idet tilbud gives efter
   venteliste. Den kommunale lovgivning er ikke revideret i mange år
   men er stadig gældende
   b. styning af 3 store træer. "Grønt udvalg" tager ønsket ned i sin
   planlægning.
   4.a. Førstemanden orienterede om vandskader i Fuglemosen efter
   weekendens regnskyl
   b. bordet ved foldboldburet flyttes forsøgsvis væk, så de unge ikke
   kan holde "hof" i de sene aften/nattetimer
   c. I forbindelse med en avis omtale af en altanulykke forespørges
   BO-VEST om hvilke forholdsregler der er -er der f.ex. særlige
   lovgivningsmæssige bestemmelser?
   5. Kasserede borde/bænke
   Der var enighed om den beskrevne praksis om kassation af
   gammelt/erstattet "inventar", hvor opgaven er en del af ejendoms-
   kontorets arbejde
   Drøftelse af det konkrete tilfælde: kasserede bænke drøftes på
   næste møde i relation til bestyrelsesmedlems kommentarer
   b-c-d tages til efterretning
   6.Oversigten tages til efterretning med tilføjelse af yderligt et møde: HOFOR
   7. Diverse

   referat ved LR
   1.9.2016   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 7.6.2016
   KL. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Møde om renoveringsprojektet med Thomas Helsted
   kl. 17.30

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Rygning (punktet overført fra maj mødet )
   6.Sager
   7. Afholdte/kommende møder
   8. Eventuelt

   afbud til Leon 2165 075
   Afdelingsbestyrelsesmøde 7.6.2016
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT

   afbud: Eva, Karin,Magnnus.

   Torben var med til mødet med Thomas
   om renoveringsplanen kl. 17.30

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt
   2. Godkendelse af referat
   Godkendt
   3. Kontaktaften
   Intet
   4. Ejendomsmesteren
   a. låg til affaldskurvene - prisen skønnes for høj - Leon orienterer forslagsstilleren
   b. 10 bænke udskiftet - der købes yderligere 10
   c. næste møde: snerydning og rengøring sættes på dagsordenen
   d. Peter spørger Flemming om råderetspapiret kan nås til efterårets
   beboermøde
   5. Rygning
   Beslutning: Om sommeren foregår rygning uden for lokalerne
   om vinteren bruges kontoret til rygning
   6. Sager
   a. altankapperengøring: endnu en mulighed har vist sig
   der tages beslutning på første møde efter sommerferien
   b. Peter gennemgik referatet fra rundgangen
   Efter drøftelse af svingportene i Ørne/Høge- og Glentemosen
   beholdes nuværende ordning uændret
   c. Torben indkalder arbejdsgruppen vedrørende det grønne
   d. dato på i-pad kursus besluttes på næste møde ( september )
   7. Møder
   Der er møde med organisationsbestyrelsen 9.6.2016 kl. 18.00
   8. Eventuelt
   Intet

   referat/LR
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE. MOSERNE
   Tirsdag 10. MAJ 2016 KL. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat af møde 26.4
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Rygning (HSP )
   6. Løbende sager
   a. rundgangen
   b. materiale fra byggeudvalget indtil 2.5
   c. møde med organisationsbestyrelsen TMG i juni måned
   7. Afholdte møder/kurser
   Kommende møder/kurser
   (deltagere i Bo-Vest repræsentantskabsmødet )
   8. Eventuelt

   Afbud til Leon 2165 0754

   3.5.2016   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 10.5.2016
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Referat

   Afbud:
   Hanne, Karin, Magnnus

   1. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt
   2. Godkendelse af referat
   Godkendt
   3. Kontaktaften
   Intet
   4. Ejendomsmesteren
   a. der kommer labels på tørremaskinerne
   b. snerydningsplan fremlagt - afventer organisationsbestyrelsen
   c. altankapperensning - alternativ metode undersøges
   d. ledbelysning - projektet er afleveret - meldte fejl bliver rettet
   e. udgiften til udskiftningen af taghætter blev over 200.000 kr.
   5. Rygning
   Forslagsstilleren var ikke tilstede
   Holdningen var at der ryges udenfor om sommeren, indenfor i
   kontoret om vinteren
   6. a. Rundgangen: Der var yderligere et forslag om 2 parkeringspladsen
   overfor Rylemosen 7-11
   Enkelte arbejder er gennemført, andre bestilt
   Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på ønskerne til
   pasningen af det grønne ( Peter, Thomas, Lars, Aage og Leon )
   b. papirmateriale uddeles til hele bestyrelsen inden mødet med
   Thomas 31.5 ( Mødet blev senere flyttet til 7.6)
   c. Mødet med organisationsbestyrelsen er sat til 9.6 kl. 18.00
   7. Møder
   Der er afholdt repræsentantskabsmøder i A: Tranemosegård og
   B: Bo-Vest
   Der har været temamøde i Askerød om forventede økonomiske
   lovgivningsmæssige tiltag ( sparetiltag ) for almen boliger
   8. Eventuelt
   Intet

   referat ved Toben/Leon
   10.6.2016

   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 26. april 2016
   MOSERNE Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden

   FØRSTE DEL:
   1. Vedtagelse af udlejningskriterier

   2. Godkendelse af referat af møde 12.4
   3. Godkendelse af forretningsordenens PS-tilføjelse
   4. Drøftelse af opråb
   5. Drøftelse af rammer for en plejeplan/vedligeholdelsesplan
   af det grønne

   ANDEN DEL:
   RUNDGANG

   afbud til Leon
   2165 0754
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 26 APRIL. 2016
   Kl. 17.00. Falkemosen 16, kælderen
   AFBUD: Karin, Magnus, Hanne

   REFERAT

   Dagsordenen blev korrigeret til følgende:

   Særskilt punkt: Udlejningskriterier
   Oplægget fra organisationsbestyrelsen blev drøftet
   Der var enkelte mindretalsudtalelser omkring 2
   af de 6 nævnte kriterier

   Ad.1 Dagsorden ( korrigeret ) godkendt
   Ad.2 Referat af mødet 12.4 godkendt
   Ad.3 Godkendelse af forretningsorden med tilføjelsen
   om relationen til ejendomsmester/ servicemedarbejdere
   Ad.4 Drøftelse af "opråb" fra bestyrelsesmedlem.
   Enighed - Ingen yderligere bemærkninger
   Ad.5 Torben, Aage, Lars og Leon danner en arbejdsgruppe.
   Ad.6 Rundgang - opgaven blev afgrænset emnemæssigt.
   Ejendomskontoret tager referat

   Ad.7 Notatet fra "markedsvandringen" drøftes på næste møde
   10.5.2016

   Ad.8 Repræsentantskabsmøde Tranemosegård 18.5
   Repræsentantskabsmøde Bo-Vest 25.5
   (Lars, Torben og Leon tilmeldt )
   Udvidet byggeudvalgsmøde for hele bestyrelsen 31.5
   Møde med organisationsbestyrelsen 9.6   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. april
   kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen.   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Konstituering og godkendelse af forretningsorden
   3..a.Godkendelse af referat fra mødet 8.3
   3. b. Godkendelse af referat fra beboermødet
   4. Kontaktaften
   5. Ejendomsmester
   6. Løbende sager
   7. Opfølgning på beboermødets beslutninger
   8. Ansøgning fra lejerforeningen
   9. Køb af Ipad
   10. Afholdte møder/kurser
   Kommende møder/kurser
   11.Eventuelt

   Afbud til Leon 2165 0754
   5.4.2016
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 12.4.2016
   MOSERNE

   afbud: Torben; Magnnus

   REFERAT

   AD.1 Godkendt
   Ad.2. Forretningsorden godkendt
   Konstituering fortsætter uændret
   Adressefortegnelse korrigeret
   Ad.3 a. bestyrelsesreferat fra marts godkendt
   b. beboermødereferat godkendt

   AD.4 Ejendomsmesteren bestiller et prøveeksemplar af låg til affaldsspande
   Emner der tages op på rundgangen 26-4: mc-parkering Rylemosen 18;
   lavt hegn ved bede Falkemosen 10-16; motionsklubbens ønske om
   brug af køkkenet
   Ad.5 Ejendomskontoret følger skrivelse om kælder-/opgangslys op med
   en skrivelse , hvor beboerne bedes melde "fejl"
   Trækkanaler i blok 9-15 renses
   Beskrivelse af rengøringsopgaven fremlægges ved næste møde
   Prøvemodel af tillukning af den gamle brevsprække afprøves
   Labels på vaskerimaskinerne om rensning af filtre

   Drøftelse/enighed om arbejdsfordelingen mellem 1:ejendomsmesteren/
   ansatte og 2. afdelingsbestyrelsen

   Yderligere emner, der tages op på rundgangen:
   Bænke
   Supplerende skinner til opslag i opgangene
   Altankassebeslag udgår alternativer undersøges
   Altankapperensning - alternativ rensningsform - undersøges
   Beskyttelse af de nye træer

   Ad.6 Snerydning. Afventer organisationsbestyrelsens drøftelse
   Fjernelse af "cykelvrag". Tidligere praksis i tillempet form genoptages
   Vedrørende "råderetskataloget" bedes ejendomsmesteren og
   driftkonsulenten om en fortsættelse af arbejdet

   Ad.7 Teksten til forslaget om "delvis køkkenrenovering" sendes til
   Bo-Vest til vurdering

   Ad.8 Ansøgning på 5.000 fra lejerforeningen imødekommet.

   Ad.9 Køb af IPad til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
   Bo-Vest kontaktes.
   Der ønskes også et kursus for afdelingsbestyrelsen.

   Ad.11 Der ønskes sandwich fremover til møderne der starter kl. 19.00   Referat ved LR


   AFDELINGSBESTYRELSEN. MOSERNE
   tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00
   Falkemosen 16, kælderen


   A: Møde med administrationen om regnskab 2015

   B: (Ordinært ) bestyrelsesmøde

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Løbende sager
   6. Beboermødet
   7. Afholdte møder/kurser
   kommende møder/kurser
   8. Eventuelt

   LR: 29.2.2016
   MOSERNE
   Afdelingsbestyrelsesmøde 8.marts 2016

   REFERAT

   Afbud: Hanne

   Første del af mødet var en gennemgang af regnskab 2015
   ved Flemming v. Wovern, Bo-Vest
   Der var stor tilfredshed med gennemgangen.

   Ad.1 Dagsorden godkendt
   Ad.2 Referat godkendt
   Ad.3 Kontaktaften
   Intet
   Ad.4 Ejendomsmesteren og
   Ad.5 Løbende sager
   P-stolpe ved garage Ørnemosen
   Der ansættes hjælp i sommerperioden, så ferieafviklingen ikke
   mærkes så meget
   Den lave model af lys bruges på bagsiden af garagen
   Falkemosen
   Kloakerne i området opmåles digitalt

   Der er ønske om en større brug af SMS-tjenesten
   Der blev spurgt om nye træer til erstatning af de fældede
   ( emnet tages på rundgangen )
   Peter udarbejder en beskrivelse af rengøringsarbejdet til
   aprilmødet
   Der blev foreslået lys langs kirkestien ( emnet tages på
   rundgangen )
   Indre dør i vaskeriet Falkemosen lukker ikke
   Tilbud i Jem og Fix på brædder til bænke undersøges
   Ønske om afskærmning af lyskontakt ved vaskeriet i Falkemosen
   Der laves label om adresser på hjemmesiderne for 1. Bo-Vest
   2. Moserne som sættes op på opslagstavlerne

   Ad.6 Beboermødet
   Steen Hansen ( Tranevænget ) foreslås som dirigent
   Torben Saxtorff tager referat
   Flemming v. Wovern( Bo-Vest) gennemgår regnskab 2015

   Der er pt. 3 forslag:
   a. vedligeholdelsesreglement , b. råderet- køkkenrenoverimng
   c. råderet - delvis køkkenrenovering
   forslagene blev drøftet og gjort klar til fremlægning på beboermødet
   Der sendes bilag ud sammen med "populær"regnskabet

   Ad.7 Afholdte møder. Kommende møder
   Der har været BL kreds 9 møde i Helsingør bl.a. med indlæg om
   den nuværende boligsituation
   Der er repræsentantskabsmøde i BL kreds 9 6 marts
   Der er beboermøde MOSERNE 31 marts
   Der er rundgang 26 april
   Der er boligpolitisk møde i Askerød ( Greve ) 27 april

   Ad.8 Eventuelt
   Intet

   referat ved Torben/ Leon   MOSERNE:AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
   TIRSDAG 9.2.2016 KL. 18.00
   FALKEMOSEN 16, KÆLDEREN

   Kl. 18.00
   Regnskabsmøde med administrationen

   Kl.19.00
   Bestyrelsesmøde

   Dagsorden.
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat ( decembermødet )
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager
   6. Beboermødet
   7. Afholdte møder/kurser
   Kommende møder/kurser
   8. Eventuelt

   LR - 26. januar 2016
   Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE 9.2.2016
   Falkemosen 16, kælderen kl. 18.00

   REFERAT

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Godkendt
   Ad.3 Ønske om belysning på stien bag garager Falkemosen afprøves
   Ønskes om handicapparkering Glentemosen 8 gennemføres

   Ad.4 Arbejdet på varmeforsyningen ( udskiftning af ventiler ) blok 1-15
   har haft problemer. Udluftningspotter på loftet har måtte skiftes med
   følgende merudgifter.
   Afdelingsbestyrelsen beklager/undskylder meget de gener der har
   været for beboerne i de kolde dage

   Led-lysprojektet er ved at være gennemført.Inden endelig overtagelse
   gennemgås projektet for "mangler"
   Efterfølgende sendes orientering til beboerne om hvorledes belysningen
   fungerer

   Trapperengøringen drøftet

   Beboerønske om "hajtænder" bedes fremsat skriftligt.
   Det er vejmyndighedernes vurdering/afgørelse

   Der etableres en pullert ud for garage 20.

   Ad.5 Drøftelse af snerydning afventer hovedbestyrelsesdrøftelse

   Oplægget til vedligeholdelsesreglement blev gennemgået / ændret
   Ændret oplæg behandles på martsmødet

   Ansøgning fra lejerforening om støtte ( 5.000 ) til arrangementer
   blev bevilliget
   Der aftales et møde til afklaring af hvilken støtte/ hvorledes støtte fra
   afdelingsbestyrelsen kan ydes

   Henvendelse fra TDC om reduktion af lejen for mobilmast
   sendt til juridisk afdeling

   Administrationen bedes checke registreringsattest hos lejerne
   af garage 21 til 29 - ( der er tvivl om alle har et motorkøretøj )

   AD.6 Lars, Torben og Ole er på valg, alle genopstiller
   Aage og Magnnus ( er på valg ) vil begge gerne fortsætte

   Der udarbejdes forslag til vedligeholdelsesreglement
   Der fremsættes forslag om begrænsning af køkkenfabrikater ved
   råderetsrenoveringer
   Der fremsættes forslag om delvis køkkenrenovering
   Der fremsættes forslag om ændret beløb ved badeværelsesrenovering

   Ad,7 Afdelingsbestyrelsesmødet i februar var ikke beslutningsdygtigt

   Der er byggeudvalgsmøde tirsdag 23.2.
   Næste bestyrelsesmøde er 8.3
   Beboermøde 31.3.
   BL kursus ( Helsingør ) 4-5 marts
   BL repræsentantskabsmøde 6.4

   Ad,8 Intet   Referat af LR   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.01.2016 kl. 19.00.
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmester
   5. Sager
   6. Beboermøde
   7. Afholdte møder/kurser
   Kommende møder/kurser
   8. Eventuelt

   LR. 5.1.2016


   MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.1.2016


   Mødet aflyst, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

   Afdelingsbestyrelsesmøde, MOSERNE
   Tirsdag 8.12.2015 kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager:
   a. vedligeholdelsesreglement
   b. råderet
   c. snerydning
   d. andet
   6. Igangværende sager
   7. Afholdte møder - kommende møder
   8. Eventuelt

   afbud til Leon: 2165 0754

   2-12-2015
   Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE
   Tirsdag 8- 12- 2015
   Falkemosen 16, kælderen

   REFERAT

   Afbud: Lars, Karin og Eva
   Den ny førstemand Jimmy Olsen deltog sammen med Peter

   Ad.1. Godkendt
   Ad.2 Godkendt
   Ad.3 Intet
   Ad.4 A: Afdelingsbestyrelsens medlemmer lejer selskabslokale på
   samme vilkår som andre beboere
   Afdelingsbestyrelsen, lejerforeningen og klubber i afdelingen låner
   lokalerne gratis til beboeraktiviteter
   Der er "fremmed" firma på en del af træ"fældning" og styning
   efter storm og snefald
   Resten tager eget mandskab sig af
   Der er ikke meldt altanskader efter "tag"snefald

   Vores "store" juletræ er blevet lidt lille efterhånden
   Der laves gule striber ved nogle af molukkerne

   Ad.5 A-B:
   Peter-Bovest har "kladde" til vedligeholdelsesreglement og til råderet
   klar til bestyrelsesmødet start februar , så forslagene kan komme
   på beboermøde i marts.
   C:
   Peter redegjorde for snerydningsprincipper/prioritering:
   Hverdage 7-22 og weekend 8-22.
   Det var "kun" muligt for 4 at komme frem søndag morgen
   principielt tages fortorve, indgange til hoveddøre først , derefter
   kælderadgange og hovedstier og veje
   I forbindelse med tøvejr blev især vejrydningen besværliggjort
   ligesom bilparkering på fortorvene forhindrer snerydning.
   D: intet

   Ad.6. Kælder - opgangsbelysning:
   Tilbud om supplerende arbejder tiltrådt.
   Grundet fejlleverancer af elektronik forsinkes arbejdet.

   Ventilarbejdet blok 1-15 fortsætter.

   Ad.7 Det fjerde byggemøde om renoveringsarbejder afholdt.
   Oplægget til det orienterende beboermøde i slutningen af januar
   fremsendes til bestyrelsen i starten af januar

   Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. januar
   Orienterende beboermøde 28. januar
   Regnskabsmøde mellem afdelingsbestyrelse og administration
   tirsdag 9.2.2016
   Beboermøde torsdag 31. marts
   Rundgang tirsdag 26.4.2016 kl. 17.00

   Ad.8 Vandskade Fuglemosen 9 ( akvarium )
   Forespørgsel på flere avis- og glascontainere: Disse containere
   er kommunens , der bestemmer antal og antal tømninger.
   Der er ikke mulighed for udvidelse pt.
   Der rykkes for flytning af handicapbur Rylemosen 22

   Referat ved LR 10.12.2015
   på grundlag af TS kladde

   Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE
   tirsdag 10. november 2015, kl. 19.00
   Falkemosen 16, kælderen   DAGSORDEN:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Sager
   6. Kommende møder - kurser
   Afholdte møder - kurser
   7. Eventuelt


   afbud Leon 21650754

   LR 26-10-2015
   REFERAT MOSERNE
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 10.11.2016

   Til stede:Hanne. Ole, Torben, Lars, Leon, Aage og Magnnus
   Ejendomskontoret: Peter
   Afbud: Eva og Karin

   Ad.1. Godkendt
   Ad.2. Godkendt
   Ad.3. Intet
   Ad.4 Gennemgang af budgetkontrollen januar- september
   Ønske om sikring i cykelkælderen. Forslag fra bestyrelsen om at
   bruge ekstrastærk cykelkæde ved det nuværende cykelstativ.
   Hegn ved affaldscontainer Øren/Falkemosen fjernes, så lift kan
   komme ind
   Fodhegn og lille hæk ved foldboldburet fjernes. Der lægges enkelte
   kampesten.
   Nylagte fliser ( kommunen ) ved Ørnen knækket. Kan de sikres bedre ?
   (Last)biler der vender ødelægger dem.

   Administrationen ønsker datoer for regnskabsmøde i afdelingsbestyrelsen
   beboermøde og rundgang.
   Peter viderebringer forslag.

   Peter orienterede om projektet vedrørende kælder- og opgangsbelysning.
   Installationen forventes færdig februar 2016.

   Kloakarbejdet i relation til blok 1-15 undersøges for muligheden ( økonomisk)
   til en udvidelse for yderligere blok 16-25

   Nye gardiner i selskabslokalet Fuglemosen tages op til rundgangen

   Der lægges kampesten ved parkering ved Brøndbyvestervej 144

   Orientering om personalesituationen


   Ad.5 Rundgangen er fastsat
   Næste byggemøde 1-12-2016 kl.17.00 ( med spisning )

   Der arbejdes pt. med følgende opgaver( Peter og administrationen):
   vedligeholdelsesreglemenet, råderetten og servicekonceptet
   Afdelingsbestyrelsen ser på: vagtordningen, samt forslag om råderet
   ved delvis renovering af køkken samt om mulighed for flere parkeringspladser.
   Ved køkkenrenovering med råderet påtænkes fastsættelse af leverandører.
   På kurser er gjort opmærksom på at der kun kan disponeres ca. 120.000
   pr. lejemål i brugen af råderetten.

   Vedrørende fjernelse af cykel"vrag" afventes oplæg fra "jura"afdelingen.

   Brug af Ipad i bestyrelsen afventer administrationens skifte til ny platform
   i 2016

   Fornyelse af gulvbelægning i Motionsklubben afventer budget 2016.

   Administrationen forespørges om hvor langt projektet med varmemålere er nået ?


   Ad.6 Byggesagskursus 26.1.2016. Mulighed for bestyrelsesmedlemmer, der ikke har
   været af sted.
   Næste bestyrelsesmøde 8.12.2015 ( aflyses eventuelt )

   Julefrokost udskydes

   Lejerforeningen har modtaget tilskud til arrangement (er )


   Referat ved LR efter oplæg fra TS
   12.11.2016

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

   MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 6. oktober 2015
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. a. godkendelse af afdelingsbestyrelsesreferat
   b. godkendelse af beboermødereferat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   a. påbudssagen fra Høgemosen
   b. andet
   5. Gennemgang af beboermødet
   Opgaver:
   Vedligeholdelsesreglementet
   Råderetsforslag for delvis fornyelse af køkken
   Plejeplan for det grønne
   Spørgsmål:
   Flytning af postkasser
   Brug af varmt vand i vaskemaskinerne ved skyl
   Cykelsikring ( kælder )
   Eftersyn af legepladser
   6. Åbne opgaver fra tidligere:
   Grill pa altan ( bilagsmateriale )
   Falck-vagten ( præcisering af ønsker )
   Rundgangsplanen ( tidligere udsendt )
   Ideer til parkeringspladser
   Isolering af gavlvægge ved fornyelse af køkken
   Vilde blomster i de grønne arealer

   Igangværende opgaver:
   Ventiler blok 1-15
   Varmemålere
   Led-(lys)projekt
   Asfaltarbejdere
   7. Kommende møder og kurser
   Afholdte møder og kurser
   Næste bestyrelsesaften
   8. Eventuelt

   Eventuelt afbud Leon 2165 0754

   LR. 20.9.2015


   ------------------------------------------------------------------------------------   AFdelingsbestyrelsesmøde 6.10.2015
   REFERAT
   Moserne.

   Til stede: TS, LJ, Karin, LR
   Fra ejendomskontoret: Irene M.

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2.1 Godkendt
   2.2 Godkendt
   Ad.3 Husdyr sag sendt til bolignævnet af administrationen
   Ad.4.a Påbuds sag vedrørende selskabslokalet taget til efterretning/
   ændringer gennnemført.
   4.b. Orientering om personalesituationen.
   Der er modtaget supplerende tilbud om kantopretning i forbindelse
   med asfaltarbejder. Gennemføres hvis der er penge på "langtidsplanen"
   Der er udarbejdet en oversigt over de ansattes arbejdsopgaver og
   omfanget
   Ordningen med indsamling af "gamle efterladte cykler" er sat på
   stand-by. Mulighed for ny ordning undersøges
   Ad.5 Opgaver:
   Der arbejdes videre med "vedligeholdelsesreglementet" til frem-
   læggelse på forårets beboermøde
   Der arbejdes med et råderetsforslag vedrørende delvis køkken-
   renovering. Forslaget skal via hovedbestyrelsen inden fremlæggelse
   på forårets beboermøde.
   Muligheden for konsulenthjælp til en plejeplan for det grønne område
   undersøges nærmere
   Spørgsmål:
   Flytning af postkasser i blok 1-15. Der vindes ikke mere plads i indgangs-
   partiet, så der foretages ikke nogen flytning
   Vand i vaskerimaskinerne til skyl kommer fra den kolde hane
   Større sikring af cyklerne i kældrene. Der er praktisk umuligt at
   sikre 100%. Det tilrådes at bruge lange, svære kæder.
   Legepladser: Der er årlige sikkerhedseftersyn. Derudover kontrolleres
   i forbindelse med beboerhenvendelser


   Ad.6 Grill på altaner. Sagen sættes på stand-by
   Vagtordningen: Afdelingsbestyrelsen præciserer forventningerne til
   ordningen på grundlag af pinsens erfaringer
   Rundgangsplanen. Udsat
   Ideer til yderligere parkeringsmuligheder. Sagen undersøges nærmere
   i et samarbejde med administrationen
   Isolering af gavlvægge ved køkkenrenovering og - vilde blomster i
   det grønne. Begge dele sat på stand-by.

   I forbindelse med renovering af kælder - og opgangsbelysningen
   undersøges strømforbruget yderligere.

   Ad.7 LR tager kontaktaftenen 13.10
   Næste bestyrelsesmøde 3.11
   Der har været et møde med Bo-Vest ( drift ) om revision af
   vejledninger: 1. vedligeholdelsesreglement 2. husorden 3. råderet
   4. servicekoncept.
   Især de 3 første er af interesse for beboerne
   1 og 3 forventes på beboermødet foråret 2016. 3 har været
   på beboermøde i september 2014 og 2015. 4 er et internt dokument
   for ejendomskontoret.
   Der arbejdes på gennemførelse af et byggesagskursus for bestyrelsens
   byggeudvalg med henblik på kommende renoveringssager.

   Referat ved LR på grundlag af TSs interne referat
   7.10.2015
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Afdelingsbestyrelsesmøde 8. september kl.19.00
   Falkemosen 16, kælderen

   (uden spisning )

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Gennemgang af beboermødet
   ( medbring udsendt materiale )
   a. orientering om kursus ( grønne arealer )
   6. Kommende møder - kurser ( byggesager
   og besøg Tranevængets bestyrelse )
   7. Eventuelt

   LR 1-9-2015

   -------------------------------------------------------------------------


   REFERAT Bestyrelsesmøde 8.9.2015

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Godkendt
   Ad.3 Fejning i kældrene efter at beboerne selv bringer affald ned vil
   blive indarbejdet i arbejdsopgaverne hver 6. uge
   Ad.4 Orientering om personalesituationen
   rottefængeren har været i afdelingen
   led-belysningsprojektet er sat i gang
   der etableres olieudskifter i området ved mandskabsgården
   der indhentes tilbud på asfaltarbejder i Rylemosen
   parkeringerne stribes op
   forberedelserne til udskiftning af ventiler i varmesystemet er ikke helt på plads
   Falck-vagtordningen skalpræciseres. Lars og Torben laver et oplæg til næste møde
   Påbuddet vedr. selskabslokalet Høgemosen er modtaget
   Det skal overvejes at have faste kasser i molokkerne når de nuværende
   sække skal skiftes ud
   Fjernelse af affald i kældre hver 14.dag
   Eva forhører sig om grill på altan i sin "bekendtskabskreds"
   Vilde blomster i græsset ( næste møde )
   Pullert i Glentemosen er ordnet.
   Ad.5 Beboermødets punkter blev gennemgået, og holdningen til forslagene
   blev afklaret.
   a.: ideen om en plejeplan tages op
   Ad.6 Affaldskursus 15.9
   Byggeudvalgsmøde 23.9
   Konference 3-4 oktober
   Næste møde 6-10.2015 ( Leon tager kontaktaften 13.9 )
   Ad.7 Det afklares hvem vi skal kontakte vedrørende penge til kassereren


   referat ved LR på grundlag af TSs kladde

   -------------------------------------------------------------------------------------------------


   Afdelingsbestyrelsesmøde 11. august 2015
   kl. 18.00
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden

   1. Godkendelse af dagsorden
   1a. Godkendelse af referat
   2. Gennemgang ved administrationen af budgetforslag 2016
   og forslag til antennebudget 2016
   3. Gennemgang af beboermødet
   4. Ejendomsmesteren
   5. Kommende møder
   6. Køb af maskine - anbefaling referatføres
   7, Eventuelt

   LR 30.7.2015
   Referat

   Deltagere : Torben, Hanne , Karin , Ole, Åge, Leon
   Ejendomskontoret: Peter og Irene
   Bo-Vest : Mads W. Steiness
   Afbud: Eva, Lars og Magnus

   1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af 1.a Godkendelse af referat
   1.a Referat godkendt

   2. Forelæggelse af budget- og antenneforslag 2016 ved Mads.
   Forslaget tiltrådt med en enkelt ændring ( henlæggelser ændres til
   ( 6.093.000,-) Huslejen hermed uændret fra 2015 til 2016
   Antennebidraget ændres således at pengene til en internetopgradering
   ( 129,000 + moms ) optages som lån der afdrages over 3 år

   Langtidsplanen gennemgået ved Peter
   Rensning af altankapperne indarbejdes som et arbejde der udføres i 2016

   3. Ejendomskontoret udsender sms i forbindelse med beboermødet:
   Den første 2 dage først frist for forslag , den anden selve beboermødedagen
   10. september
   Beboermøde 10. september:
   Hanne bestiller kaffe/brød til 35-40 personer.
   Torben er referent
   Tim Resen spørges om han vil være mødeleder
   Peter og Irene tager sig af indgangen

   Bestyrelsen, Peter og Irene, Tim og repræsentant for Bo.Vest mødes kl..17.15

   Der foreligger pt. følgende forslag:
   Vedligeholdelsesreglement
   Husorden: om garager
   Husdyr: henvisning til gældende lovgivning
   Ændring af varmegradregulering

   Forespørgsel om grill på altaner. Husorden ændres ikke efter drøftelse af
   det sikkerhedsmæsssige Forespørger fremsætter ikke forslag


   4. Ejendomsmesteren:

   a. Der har været spildtid for håndværkere ved besøg hos beboere.
   Det koster ekstra. Beboerne bedes overholde aftaler eller få dem
   ændret i god tid.
   Problemet nævnes på beboermødet
   b. ansatte ude i arealerne der kontaktes af beboere henviser til
   ejendomskontoret
   c. der har været kommunikationsbrist fra bestyrelsens side til ejendomskontoret
   der loves "bod og bedring"
   d. i forbindelse med skriv til beboere om kattenet fremstiller Peter et
   uddybende illustrationsmateriale til husordenens tekst
   Fremtidig tilladelse og godkendelse varetages af ejendomskontoret.
   e. Fjernede garderobeskabe i entreen genetableres/ erstattes af nyt
   af fraflytter
   f. fjernede kosteskabe i gamle køkkener skal ikke genetableres
   ved opsætning af nye køkkener er der en godkendelse af køkkenplanen
   således at dette problem ikke er der
   g. orientering om grilbrand og om knallertbrand
   h. Genopretning af fliser ( 10-12 stk ) ved Glentemosen 22 ( snarest )
   i. opretning af fliser m.m. ved den nye legeplads ( Ryle/Glente )
   k. Flytning af handicap"garage" Ryle 22 til Ryle 20
   Peter orienterer beboeren i Ryle 20
   l. Beboer har altanfuld af "skrald" Peter følger op.
   m. Blomstebuske Falkemosen 10-16 forsynes med støttepæle
   n. referat fra rundgangen tilsendes bestyrelsen
   o. containergårdens lås er udskiftet
   p. gamle KTAS ledninger på murene fjernes ved renovering

   uafsluttede arbejder:
   kælder- opgangsbeslysning
   varmemålere
   sag omkring selskabslokalet Høgemosen
   Utilfredshed med Falcks sevice under pinseproblemerne
   ( Peter undersøger hvor langt Bo-Vest er i dialogen med Falck )

   beboerhenvendelser
   1. ønske om "hovedrengøring" af kældergang. Ønsket undersøges
   nærmere
   2. henvendelse om rotter
   I første omgang kontaktes kommunens rottefanger
   Efterfølgende drøftes om der i 2016 skal lægges fliser langs indgangs-
   muren ved de 4 blokke i Fuglemosen
   Ejendomskontoret laver orienteringsskrivelse til de 4 blokke,

   5. Bo-Vest kurser, TMG konference Kobæk, Byggesagsmøde uge 39
   onsdag 23. september
   Næste bestyrelsesmøde 8. september

   6. Udgår

   7. Intet

   Referat ved LR efter TS oplæg
   12.8.2015

   --------------------------------------------------------------------------------------------
   MOSERNE
   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 9.6.2015
   Falkemosen 16, kælderen

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmester
   5. Rundgang: Eventuelle rettelser / tilføjelser
   6. Prioritering af renoveringsopgaver
   7. Svar - eventuelle møder omkring spørgsmål fra maj-mødets punkt om renoveringsopgaver
   8. IT- opgradering af hastigheder
   9. Husdyrregler (revision)
   10. "Kattenet" på altanerne
   11. Vedligeholdelsesregler ( revision )
   12. Evaluering af problemerne omkring pinse"varmen" blok 1-15
   13. Forslag om byggesagskursus for bestyrelsen
   14. Næste møde, kurser m.m.
   15. Eventuelt

   REFERAT

   Ad.1 Godkendt
   Ad.2 Godkendt med tilføjelser til pkt.5
   Ad.3 Ingen
   Ad.4 1.Syn af prøvebelysning i Høgemosen 14, 16 og 18.
   Administrationen underrettes om valg af armaturer og farve på lys
   2. Flere beboere ønsker flere containere, så de ikke behøver at gå
   til gården i Høgemosen. Kommunen har ikke planer om at øge
   deres antal pt.
   3. Enkelte beboere klager over at tøjvognene i vaskekældrene
   giver statisk elektricitet
   4. Supplerende maskinudstyr til græsslåning (tromling m.m. ) undersøges
   Ad.5 Ejendomskontoret skriver liste fra rundgangen med supplerende punkter:
   1. Opfriskning af striber på parkeringspladser
   2. Der er i budgettet 65.000 plus moms til køb af nye træer
   Ad.6 Afdelingsbestyrelsens prioritering af renoveringsopgaver sendes til
   administrationen som led i det videre arbejde omkring forberedelserne
   til et kommende beboermøde i foråret 2016
   Ad.7 Afventer svar
   Ad.8 Afdelingsbestyrelsen støtter en opgradering af det interne IT-net
   Afventer svar på udgiftsfordelingen
   Ad.9 Der arbejdes med en revision af husdyrreglerne til fremlæggelse
   på efterårets beboermøde
   Ad.10 Administrationen anmodes om at tilskrive de pt. 8 lejemål med
   "indhegning" af altanen om husordenens regler vedrørende sådanne
   indhegninger
   Ad.11 Der forberedes en revision af "vedligeholdelsesreglementet" i
   samarbejde med ejendomskontoret og administrationen
   Fremlægges til beboermødet i efteråret
   Ad.12 Renoveringen af varmtvandsanlægget i pinsen forløb utilfreds-
   stillende
   Ejendomskontoret - administrationen følger op overfor firmaet.
   Ligeledes evalueres forløbet med Falck vagtordningen, idet
   proceduren af afdelingsbestyrelsen ønskes forbedret
   Tilbagemelding forventes.
   Ad.13 Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret ønsker et
   "byggesagskursus" med henblik på kommende renoveringer
   Ad.14 Beboermødet bliver 10.09-2015
   Til kommende bestyrelsesmøder bestilles et "let måltid"da
   flere bestyrelsesmedlemmer kommer sent fra arbejdet.
   Ad.15 På et kommende møde skal betaling til og brug af "DISPOSITIONSFONDEN"
   drøftes efter forslag af repræsentantskabet.

   Bearbejdet referat ved LR
   11.6.2015

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Bestyrelsesmøde 13.5.2015
   AFDELINGSBESTYRELSEN MOSERNE

   REFERAT

   Dagsorden:
   1. Rundgang
   2. Møde med Thomas Helsted

   Deltagere: Thomas Helsted ( Bo-Vest ), Peter og Michael ( Ejendomskontoret )
   Bestyrelsen: Leon, Lars, Hanne, Torben,Karin, Ole, Eva,Aage
   Afbud:Magnus

   RUNDGANG:
   Afdelingen (især det grønne areal ) blev gennemgået, og følgende blev føjet til
   arbejdsopgaverne, i den rækkefølge arbejdsstyrken tidsmæssigt kan passe det ind:

   Der er enkelte træer, der skal fældes/beskæres. Et nyt er kommet til: Fuglemosen 10.
   Beplantningen på højene beskæres/udtyndes
   (Når fuglerederne er tomme) så styning af de 3 træer mellem Brugsen og Rylemose 1-3
   og fældning af træet i hundegården - Ørnemosen
   Der sættes nyt juletræ i oktober ( er bestilt )
   Buskene omkring "Ørnen" beskæres/tilrettes
   Buskene ved stien Falkemosen/Åparken beskæres/nedklippes

   Andet:
   Sandkassen i Fuglemosen (Ved kærlighedstunnel ) udskiftes
   Sandkasse ved boldbur Falkemosen fjernes
   Belægning af stien fra vaskeri Rylemosen over til Kirkebjerg udskiftes
   Basketball-banen: Stolperne fjernes
   Et mindre antal fliser ved Fugle 8-10 rettes til niveau med brønden

   Resten af den gamle grengård Fuglemosen ændres til parkeringsareal

   Øvrigt:
   Kommunen kontaktes vedrørende knækkede fliser mellem Glente 2 og Høge
   I efteråret den sædvanlige fjernelse af cykler m.m.
   Fra beboermødet i marts 2015: Der indhentes tilbud på rengøring af altankapperne
   Forslag om leje af tromle til tromling af græsset. Tilbud indhentes.
   Net på altaner undersøges for indhentet tilladelse/korrekt brug i henhold til husorden
   ( bestyrelsen )

   LED-PROJEKTET
   Thomas fremlagde budgettet der viser et større forbrug end det henlagte i
   langtidsplanen. Projektet fastholdes, idet merfinansieringen "selv"finansieres
   af henlæggelserne.
   Der opsættes prøvebelysning udvalgte steder i Høgemosen. Tilbagemelding inden
   for aftalte tidsfrist.


   RENOVERINGSPROJEKT - LANGTIDSPLAN - FREMTIDSSIKRING"
   Indledende bemærkninger/planlægning/procesplan
   Drøftelse med Thomas Helsted om det videre forløb

   Thomas foreslog/fremlagde en revision af langtidsplanen( PPV ) med en 2-deling:
   1. aktiviteter, der udføres ved hjælp af henlæggelser
   2. projektorienterede aktiviteter ( der er samlet undet et i en blok 2017 ) med et samlet overblik
   samt forslag til eventuelle opdelingsmodeller af det projektorienterede arbejde
   Der arbejdes videre med modellen : indvendige arbejder og modellen: udvendige arbejder
   ( eventuelle kombinationer kan tænkes )

   Der indhentes belysning af emnet "rørføringskonsekvenser" fra rådgiver
   Rådgiver bedes analysere besparelse på nye installationer af varmerør m.m.
   Rådgiver bedes vurdere en eventuel vinduesudskiftning samt beskrive arten af nuværende
   vinduer i forhold til energimodellen.

   Bestyrelsen melder tilbage om eventuel interesse i fremtidssikringsprojekt indenfor 2 måneder
   (køkkener, badeværelse og andet )
   Til en kommende deltagelse i byggeudvalg: Leon, Lars, Torben, Hanne, Eva
   Forslag om dialog med byggeudvalget i Tranevænget afventer Mosernes første lignende møde.

   Sigte for beboerfremlæggelse: beboermøde i foråret 2016.


   ref.: Leon Rye

   PS: Der er aftalt budget- ( 2016 ) møde med administrationen tirsdag 11. august
   og beboermøde torsdag 3. september (PS: efterfølgende ændret til 10. september )

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Bestyrelsesmøde 14.4.2015
   AFDELINGSBESTYRELSEN MOSERNE

   Til stede: Leon, Lars, Hanne og Ole. Fra ejendomskontoret: Mikael og Irene
   Afbud:Torben, Eva, Karin

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Forslag til forretningsorden
   3. Konstituering
   4. Godkendelse af referat
   5. Godkendelse af referat - beboermøde
   6. Ejendomsmesteren
   7. Sager: a: dato for rundgang b: andet
   8. Lejerforeningen - ansøgning
   9. Afholdte og kommende møder
   10.Møde med Thomas Helsted
   11.Eventuelt

   Ad.1. Godkendt
   Ad.2. Godkendt
   Ad.3 Lars Jenseen-næstformand
   Hanne S. Pedersen - kasserer
   Torben Saxtorff - referent
   Ad.4 Godkendt
   Ad.5 Godkendt
   Ad.6 Fremlæggelse af tilbud om ombygning af brugsvands opvarmning - der er afsat
   penge i langtidsbudgettet
   Der er etableret nye dør telefoner i blok 3 - den gamle type er udgået
   Affald - der åbnes for molokkerne 4.5. Der er sendt besked ud til beboerne
   Led-projektet er sat i gang
   Vaskeregulativet: Irene indarbejder de sidste rettelser - der sættes plakater
   op i vaskerummene
   Ad.7 RUNDGANG 12.5.2015 KL. 17.00
   Der bestilles mad.
   Ad.8 Ansøgning fra lejerforeningen. Der bevilliges 4.500,-
   Ad.9 Næste møde 12.5 bliver rundgangen fra kl. 17.00
   Ad.10Der kommer nærmere besked om mødet med Thomas Helsted
   Ad.11 Intet

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   MOSERNE
   Afdelingsbestyrelsesmøde 10-3-2015

   Møde kl.18.00 med Bo-Vest ( projektleder Thomas Helsted og
   repræsentant for Gaihede: Thomas Klem )

   TH gennemgik plan for en kommende renoveringproces for MOSERNE
   TK gennemgik en rapport om afdelingens fysiske tilstand med
   vurdering/vægtning af de forskellige opgaver, der melder sig
   i nærmeste kommende tid.
   Næste møde blev aftalt til uge 17. med fremlæggelse af et oplæg
   ( fremtidssikring) til afdelingsbestyrelsens videre behandlig.

   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

   Dagsorden:
   1. Godkendelse af dagsorden
   2. Godkendelse af referat
   3. Kontaktaften
   4. Ejendomsmesteren
   5. Afholdte og kommende møder
   6. Sager: Vaskerier, affaldsprojektet, lysprojekt kælder og opgange m.m.,
   kloakprojekt
   7. Beboermøde
   8. Diverse reglementer: Vedligeholdelsesreglement, husdyrorden og
   ydelseskatalog
   9. Næste møde-kontaktaften
   10. Eventuelt

   Ad.l Godkendt
   Ad.2 Godkendt
   Ad.3 Beboerhenvendelse vedrørende varmeproblemer
   ( problemet indgår i den videre drøftelse af renoveringen)
   Ad.4 Kontrakt på teleantenne videresendt til adm.
   Ad.5 Afd.smøde/kontaktaften 14.4
   Ad.6 Vaskeri: Nortec er kontaktet vedr. spørgsmål omkring
   de nye vaskerier. Svar afventes
   Der arbejdes med affaldsprojektet. Der har været en del
   forsinkende problemer. Ibrugtagningsdato maj 2015 ?
   Lys ( led ) projektet tages op af Thomas Helsted.
   Kloakprojektet afventer møde i uge 17.
   Ad.7 Dirigent og referent i orden. Peter og Irene checker ved døren
   Navneseddel til deltagerer der ønsker ordet, mikrofon til brug i
   salen
   Der kan komme forslag til og med torsdag
   Der bestilles kaffe og kringel.
   Ad.8 Husdyrreglement gøres klar til fornyelse til efterårsmødet
   Vedligeholdelsesreglement drøftes med administration
   Ydelseskatalog afventer nærmere fra administrationen
   Ad.9 se pkt. 4
   Ad.10 Intet

   -------------------

     Kontakt

     Du kan træffe bestyrelsen den anden tirsdag i måneden mellem klokken 19.00-20.00
     Falkemosen 16, i kælderen

     Facebook'er du