MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 13.11.2018
  Falkemosen 16 kælderen

  REFERAT:

  afbud: Ole

  1. Dagsorden
  godkendt
  2. Fra ejendomsmesteren
  1. Budgetkontrol. Tallene ser fine ud.Der er ikke overskridelser
  2. En ny fejemaskine afventer eventuelt driftsamarbejde
  3. Der klargøres til dieselbeholder
  4. Flisebelægningen i Glentemosen 22-28 ødelægges igen
  Der forsøges med en stærkere armeret flise. Tilbud indhentes
  Der forventes ny økonomimedarbejder i Bo-Vest
  Procedure reglen omkring eventuel udsættelse bedes drøftet
  i hovedbestyrelsen
  3. Til ejendomsmesteren.
  Varmeforsyningen. Varmekonsulenten i Bo-Vest inviteres til
  januarmødet
  4. Kontaktaftenen
  Ingen henvendelser
  5. Sager
  a. Ejendomsmesteren fremlagde notat om effektiv drift
  Bestyrelsen positiv
  b. Der blev bevilliget tilskud til lejerforeningens julearrangement
  6. Der har været møder om antenneforeningens ydelser ; om effektiv drift ;
  reception for formanden i Tranemosegård
  Der kommer møder i råderetsudvalget ; i afdelingsbestyrelse 11.12 ( Jimmy
  og Tanja inviteres ) Møde med medlemmer af Bo-Vest: effektiv drift i januar
  7. Eventuelt
  Mundtlig henvendelse ( klage ) bedes fremsendt skriftligt

  Referat ved LR 17.11 på grundlag af arbejdsreferat

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsen. Møde tirsdag
  9. oktober kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Sager:
  a. Børnenes rejsebureau
  b. Affaldsøer
  c. Revision af husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
  6. Afholdte og kommede møder
  7. Eventuelt

  Afbud til Leon
  2165 0754  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
  9.10.2018 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT

  1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
  2. Fra ejendomsmesteren
  a. Regnskabet ser pænt ud
  b. kontoen løsarbejder dækker mere korrekt over indkøb af salt til snerydning
  c. forsøg med armeringsfliser i Glentemosen ud for nr. 22-26
  d. Peter bruger en del tid i Tranehaven - udlignes senere
  e. Kontrakt med TDC om antenne nyforhandles
  3. Til varmemesteren
  Varmeforsyningen i blok 12 er ikke tilfredsstilende
  Beboerne må meget gerne kontakte ejendomskontoret direkte
  4. Kontaktaften
  Beboerhenvendelse om lysmasterne/fuglemøg
  Masterne er belysningsselskabets ikke afdelinens.
  5. a.Tilskud til Lejerforeningen på 1200.00 vedtaget
  b. der efterlyses møde om affaldsøerne
  c. Svar ( endelig ) om godkendelse af råderetsbeløb på 60.000
  i forbindelse me bad-renovering
  d. Beslutning om grundkursus for afdelingsbestyrelse med deltagelse
  af alle
  e. orientering om Bo-Vest miljøudvalg - eventuel deltagelse tilmeldes
  6. Afholdte og kommende møder
  Kommende : afdelingsbestyrelsesmøde 13. november
  7. Eventuelt
  Lejen for lokale til beboermødet er høj- Alternativer undersøges


  Referatet udarbejdet af LR 19.10 på grundlag af grundreferat  Moserne. Afdelingsbestyrelsesmøde 11. september
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Sager:
  a. Gennemgang af beboermødet 20. september
  b. Knallertproblemer Glentemosen 16-20 og 22-26
  c. andet
  6. Kommende møder
  Beboermøde 20. september
  Rørvig kursus 22-23 september
  7. Eventuelt

  afbud til león

  MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 11.9.2018
  Falkemosen 16, kælderen. kl. 19.00

  REFERAT

  Ad.1. Dagsorden godkendt
  Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
  Budgettet uddeles 12.9
  Der har været vandskade i en lejlighed
  Der afprøves en ny type fliser Glentemosen mellem 24 og 26
  Trappevasken fortsætter med 14. dages interval indtil 1.11 eller
  før hvis vejret giver meget snavs
  Ad.3. Til ejendomsmesteren:
  Spørgsmål til budgettet konto 114
  Vejen ved bommen mellem Ørnemosen og Høgemosen har flere huller
  hvor der cykles
  Ad.4. Ingen henvendelser
  Ad.5. Sager:
  a. Gennemgang af beboermødet 20.9
  b. Knallertproblemer i Glentemosen blok 12 og 13.
  I første omgang fjernes bænken
  c. Ændring i kommunens krav til markiser. Ændringen indarbejdes
  eventuelt i husordenen på et kommende møde , hvor den skal genbehandles
  d. Ansøgning fra lejerforeningen om nyt linoleumsbelægning i
  foreningens mødelokale blev imødekommet
  Ad.6 Kommende møder:
  Beboermøde 20.9
  Kursus Rørvig 22-23.9
  Ad.7 Invitation til boligpolitisk forum 6.10
  Forslag om fælles bestyrelsesdeltagelse i kursus for afdelingsbestyrelse
  Drøftes på næste møde

  Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat
  21.9.2018  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 4. september
  kl. 18.00
  Falkemosen, 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Byggeudvalget. Supplering
  3. Ejendomskontorets deltagelse i bestyrelsesmøder
  4. Gennemgang af budgetoplæg 2019
  ( deltagelse af Bo-Vest administration )

  Afbud til Leon
  27.8.2018  REFERAT. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.9.2018

  Ad.1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af
  et punkt om gaver ( nyt pkt. 4 )
  Ad.2. Henriette D.B.Nielsen træder ind i byggeudvalget
  Ad.3. Fremover deltager normalt kun en fra ejendomskontoret
  Ad.4. Gaveregler blev drøftet
  Ad.5. Det første udkast er erstattet af et udkast 2.
  Det administrative oplæg til budget 2019 blev gennemgået/drøftet
  herunder muligheden for yderligere besparelser
  Emnet tages op igen på januarmødet


  referat 14.9.2018 ved LR på grundlag af arbejdsreferatet


  MOSERNE. Bestyrelsesmøde 14. august kl. 17.30

  Møde kl. 17.30 med Torben Hvidsten ( administrationen ) om fornyelse af
  affaldsøerne

  Møde kl. 19.00

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Sager
  6. Afholdte og kommende møder
  7. Eventuelt

  lr- 30.7.2018


  Afdelingsbestyrelsesmøde 14. august 2018

  REFERAT

  Ad. 1 Dagsorden
  Godkendt.
  Fremover sendes referatet samlet til alle deltagere med henblik på rettelser
  ( således at rettelserne ses samtidigt af alle deltagere )
  Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
  Kollektive råderetsbestemmelser er under revision. Afventer melding
  Ad.3 Ejendomskontoret undersøger det kan "betale" sig at bruge kørefliser
  de udsatte steder
  Ad.4. Knallertkørsel omkring blok13. Der søges efter løsninger på problemet
  ad.5 Sager:
  Forslag om deltagelse på beboermøde af gruppen der arbejder med
  økonomisk rådgivning. Inviteres til septembermødet.
  Oplysningsskemaet til dialogen med kommunen godkendt
  Kollektive råderetssager: Usikkerhed omkring proceduren. Vi afventer
  Bo-Vest kommentarer
  Gennemgang af beboermødet 23. august
  Ad.6 Gennemgang af afholdte og kommende møder
  Ad.7 Intet

  referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat
  27.8.2018

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.6.2018

  Referat

  Afbud
  Eva og John

  1. Dagsorden godkendt
  2. Fra EJENDOMSMESTEREN
  Budgetopfølgningen for første kvartal ser "pæn" ud
  Forslag til ændringer i budget 2019 behandles på septembermødet
  Henvendelse til altanfirmaet vedørende muligheden for trappe til
  jord for stuealtaner er bekræftende
  3. Til EJENDOMSMESTEREN
  Utætte vandrør i Fuglemosen
  Løse fliser bliver rettet
  4. Kontaktaften
  Der har været uro ( unge mennesker ) ved Glentemosen 16-20
  Beboeren kontaktes for muligheder
  5. Sager
  Status på kommende udvidelse af affaldsøerne modtaget
  Rettelser til a. husorden og b. vedligeholdelsesreglementet
  gennemgået med henblik på beboermødet
  Forespørgsel fra Tranevænget om deltagelse i skateboardbane
  Svar:ikke muligt i øjeblikket grundet egne planer om renoveringer
  Tekst til rollatortilladelse på trappeopgangen gennemgået
  Ønske om skilte ( hundeforbud ) ved legepladserne udskudt
  grundet kommende renovering af det "grønne"
  6. Afholdte møder gennemgået
  Kommende møder gennemgået
  7. Eventuelt ( intet )

  Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat 23.6.2018
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 8.5.2018

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Sager
  6. Aktionslisten
  7. Afholdte og kommende møder
  8. Eventuelt

  LR. 1.5.2018

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 8.5.2018
  Falkemosen. 16, kælderen

  Referat
  Afbud: Ole Asbæk

  ad.1 Dagsorden godkendt
  ad.2. Fra ejendomsmesteren:
  Markvandringen. Der holdes et supplerende møde med
  økonomiafdelingen
  Hunderegistreringen overtages af ejendomskontoret
  Der er lager til 2 uddelinger af affaldsposer inden
  uddeling stopper
  Der afholdes temadag for ejendomskontorets medarbejdere
  7. september. Kontoret er lukket
  Processen med udlicitering af trappevasken forventes
  gennemført inden 1.1.2019
  Kvartalsoversigten over økonomien ser godt ud.
  Ad.3 Til ejendomsmesteren
  Intet
  Ad.4 Kontaktaften
  Ingen henvendelser
  Ad.5. "Nye" altaner
  Der er opstået uventede problemer. Processen forsinkes
  Nuværende stuealtaner.
  Ejendomsmesteren undersøger muligheden for trapper
  fra stuelejlighedernes altaner
  Ad.6 Aktionslisten. Ingen bemærkninger
  Ad.7 Afholdte møder:
  Organisationsbestyrelsen har drøftet "digitalt beboermøde"
  Kommende møder:
  Der afholdes orienterende møde om kommende "helhedsplan" 17.5
  Der er repræsentantskabsmøde i Tranemosegård 29.5
  Der er repræsentantskabsmøde i Bo-Vest 31.5
  Der holdes ekstraordinært beboermøde 23. august om "helhedsplan"
  Der er afstemning om det fremlagte forslag
  Ad. 8 Beboermødets debat om udsendelse af referater blev drøftet

  Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat 20.5.2018

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag
  10. april 2018 kl. 19.00
  Falkemosen 16 kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Konstituering
  4. Fra ejendomsmesteren
  5. Til ejendomsmesteren
  6. Evaluering af beboermødet
  7. Kontaktaften
  8. Sager:
  Orientering om yderligere altaner
  9. Aktionslisten
  10. Afholdte og kommende møder
  11. Eventuelt

  Leon Rye
  26.3.2018


  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 10.4.2018

  REFERAT

  Afbud: Ole Asbæk og Karin jensen

  1. Godkendelse af referat
  Godkendt
  2. Godkendelse af forretningsorden
  Godkendt
  3. Konstituering
  Diverse poster blev besat
  4. Fra ejendomsmesteren
  Orientering om prisoverslag for en altanoverdækning
  og et afløb for regnvand
  Omkostningen er nu prissat, Den forekommer dyr at gennemføre.

  Undersøgelse af installation af led-belysning i selskabslokalerne
  Prisen ( 127.000,- ) lægger op til at den eventuelle installation
  ikke gennemføres nu

  Kloakrenoveringen er ved at være gennemført

  Hunderegisteringen overvejes flyttet til ejendomskontoret

  5. Til ejendomsmesteren
  I forbindelse med udskiftning af et badeværelse har der været meget
  støv i kælderområdet
  Der er rågeproblemer
  Der er uklarhed over skellinierne og dermed om hvilke opgaver der
  er afdelingens

  6. Evaluering af beboermødet
  Det blev besluttet at der orienteres på hjemmesiden og at referatet
  kan fås i papirudgave på ejendomskontoret

  7. Kontaktaften
  Ingen henvendelser

  8. Sager
  Arbejdet med yderligere altaner forsinkes på grund af vanskeligheder
  i proceduren

  9. Aktionslisten blev gennemgået

  10.Afholdte og kommende møder blev gennemgået

  11. Formålet med kontaktaftenen blev drøftet
  Byggeudvalgets møde 11.4 blev drøftet
  Indledende bemærkninger om "langtidsplanen" i det kommende
  budget 2019
  Der holdes legepladsudvalgsmøde når bestyrelsen har et bedre
  overblik over LAR-projektet

  Mødepligter som kaffebrygning m.m. fordeles

  Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferatet
  28.4.2017

  MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  13.3.2018 KL. 19.00

  Afbud fra Ole A.

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Beboermødet 22.3
  6. Sager
  a. markvandring
  b. ejendomskontoret - ferielukning onsdag aften juli
  c. affaldsøerne
  7. Aktionsliste
  8. Byggeudvalg møde 15.3
  9. Afholdte møder
  Kommende møder
  10. Eventuelt  MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  13.3.2018

  REFERAT

  Forhåndsafbud: Ole Asbæk
  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Falck kan ikke tilbyde det ønskede kursus. Der arbejdes videre
  med forslaget
  Der kan fremover spares ca. 80.000 ved ikke at uddele affaldsposer.
  Desuden spares arbejdstid. Vedtaget som led i en større besparelse.
  Regnskabet for de første 9 måneder ser fint ud.
  Der er købt transportabelt lydanlæg til brug ved afdelingens møder
  Ad.3 På spørgsmål om en fraflyttet lejlighed var svaret at den så ikke
  så slem ud som frygtet
  Ad.4 Beboer har ønsket lettere trækflyttevogn. Der købes 2 stk. idet de
  nuværende dog beholdes.
  Ønske om 3-4 m fliser ved affaldsøen Glentemosen 16 udføres snarest
  Der er "støj"problemer omkring motionsklubben.Sagen undersøges nærmere.
  Ad.5 Beboermødets praktiske detaljer blev gennemgået
  Indkomne forslag blev drøftet
  Ad.6 Markvandring afholdes tirsdag 8. MAJ 2018 KL. 16.30 i forbindelse med
  almindeligt møde
  Det blev besluttet at holde ejendomskontoret "ferie"aftenlukket om onsdagen
  i juli måned.
  Administrationen arbejder videre med placeringen af "nye" affaldsøer
  Ad.7 Aktionslisten sættes anderledes op næste gang
  Listen blev gennemgået
  Ad.8 Supplerende skrivelse fra landskabs arkitekterne Schønherr om
  LAR-projektet blev drøftet. Der holdes møde i april.
  Ad.9 Afholdte møder. Diverse møder blev kort gennemgået
  Diverse kommende møder blev kort gennemgået med henblik på
  deltagelse.
  Ad.10Intet

  LR på grundlag af arbejdsreferat
  24.3.2018
  MOSERNE
  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 13.2.2018 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Der afholdes kl. 18.00 møde med administrationen om
  regnskabet for 2017.

  Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde kl. 19.00

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fra ejendomsmesteren
  3. Til ejendomsmesteren
  4. Kontaktaften
  5. Beboermødet 22.3
  6. Sager
  7. Afholdte møder
  kommende møder
  8. Eventuelt

  LR - 2.2.2018  Afdelingsbestyrelsesmøde 13.2.2018
  REFERAT

  afbud: Henriette Nielsen og Eva Hansen

  Ad.1 Godkendelse af dagsorden:
  Der blev tilføjet 3 underpunkter i punkt 6
  Ad.2. Fra ejendomsmesteren:
  Placering af rollatorer på trapperepos tages op på beboermødet
  Der blev redegjort for asfaltreparationer
  Der arbejdes videre med videoovervågning ( arbejdsgruppe kontakter
  Bo-Vest
  Referater fra beboermøder skal ikke nødvendigvis uddeles i papirform
  hvis de er tilgængelige på afdelingens hjemmeside
  Afløb fra og overdækning af altaner genundersøges
  Der er anskaffet info-skærm til ejendomskontoret
  Ansat i rengøringen stopper pr. 1.7
  Ad.3 Til ejendomsmesteren
  Der trænger til opstribning i Glentemosen
  Der er vandansamlinger i Glentemosen efter rørreparationer. Hofors
  kontaktes
  Der købes en transportabel højtaler til møder
  Ad.4 Ingen fremmødte
  Ad.5 Beboemødet
  Materialet blev gennemgået og diverse ændringer foretaget
  Ad.6 Kollektiv råderets-emner: Køkken, bad, altan blev drøftet
  Nuværende regler gennemgået.
  Der arrangeres møde med Bo-Vest administrationen
  Gældsrådgivning: Der ordnes en forsøgsordning med
  tilstedeværelse af gældsrådgivere
  Førstehjælp - hjertestartere:
  Der arbejdes med et tilbud til beboerne i Moserne
  Aktionsliste:
  Der udarbejdes en aktionsliste for arbejder afdelingsbestyrelsen
  er involveret i, så der ikke går noget i glemmebogen
  Der holdes møde med lejerforeningen om tilskud til arrangementer
  Ad.7 Afholdte møder:
  Altanmøde med Tranevænget og Maglelund
  Der har været deltagelse i 1. fraflytningskursus 2. regnskabskursus
  Kommende møder:
  20.2. Orienteringsmøde om ansøgning fra Lejerbo, Khb.
  26.2. Byggeudvalgsmøde
  27.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Bo-Vest
  9-10.2 BL kreds konference
  13.3 Afdelingsbestyrelsesmøde
  22.3 Beboermøde MOSERNE
  4.4. BL-kreds 9 repræsentantskabsmøde
  Ad.8 Intet


  Referat ved LR på grundlag af arbejdsreferat


  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag 10.
  januar 2018
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fremtidig mødedag og -tid
  3. Kontaktaften
  4. Fra ejendomsmesteren
  5. Til ejendomsmesteren
  6. Sager
  7. Løse ender ??
  8. Afholdte møder -
  kommende møder
  9. Eventuelt

  Leon Rye,
  5-1-2018  Referat fra mødet 10.1.2018

  1. Dagsorden
  Godkendt
  2. Ændring af mødeaften/tid
  Der er ikke nødvendigt at ændre - Tranehaven har allerede flyttet til
  3. tirsdag i måneden
  3. Ingen henvendelser
  4. Ejendomsmesteren orienterede om ændringer af varmeanlægget
  med udskiftning af varmeveksler i Fuglemosen
  Afdelings- ( beboer ) mødet fastlagt til 22.3.2018
  Kloakrenoveringen fortsætter efter tidsplanen
  "Effekter i opgangene" Der strammes op. Efter den første "venlige"
  henvendelse følges op med fjernelse eventuelt fulgt af en regning for
  forbrugt arbejdstid
  HP orienterede om 2 forskellige rørbrud i Glentemosen
  5. Spørgsmål om nøgleboks henvist til ejendomsmesteren
  Opstribning af parkeringspladser i Rylemosen vil ske i løbet af 2018.
  6. Formanden gennemgik planlagte/igangværende sager
  6.1.Der blev valgt nye møbler til selskabslokalerne
  ( Nogle bliver gemt til eventuelle klubber -resten søges solgt )

  I forbindelse med forespørgsel om uddeling af beboermødereferat i
  papirform fortsættes med nuværende praksis: referatet lægges på
  afdelingens hjemmeside og kan fås i papirform ved henvendelse til
  ejendomskontoret

  Den udarbejdede "fremtidssikringsanalyse" vil indgå i det videre
  arbejde med en kommende "helhedsplan"

  Som første skridt i en pålagt "effektiv drift"-proces deles der som
  prøveordning det næste år ejendomsmester med Tranehaven

  Der opsættes videoovervågning i Falkemosen 2.

  6.2. Der arbejdes i Bo-Vest regi om udbud af altaner ( der er 29 lejligheder
  i MOSERNE, der ikke har altan )

  afdelingsbestyrelsen er i dialog med Motionsklubben om optagelseskrav
  til medlemmer
  afdelingsbestyrelsen søger dialog med Lejerforeningen om støtte
  til arrangementer

  der nedsættes en abejdsgruppe ( 3 bestyrelsesmedlemmer ) til at se
  på vaskerireglerne

  6.3 Statusgennemgang af kloakprojektet og af LAR-projektet

  7. Løse ender: Affaldsøer
  Da der først er mulighed for kommunalt tilskud i 2019 afventer
  planlægningsarbejdet til efteråret 2018.

  8. Afholdte møder:
  Der har være bestyrelsesdeltagelse i Tranemosegårds møde om
  "Fremtidigt byggeri" ( ønsker til byggepolitik )
  Kommende møder:
  Bestyrelsesmøde 13.2 har bl.a. gennemgang af regnskab for 2017.

  9. Der er kommet en ny udgave af "Håndbog om Almene Boliger"
  HP sørger for anskaffelse af 10 ex.

  Referat ved LR ( 24.1.2018) på grundlag af arbejdsreferat 12.1.2018
  MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde
  tirsdag 12.december 2017 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Kontaktaften
  3. Fra ejendomsmestreren
  4. Til ejendomsmesteren
  5. Sager
  6. Møder ( afholdte og kommende )
  7. Eventuelt

  LR. 4.12.2017

  MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  12.12.2017

  REFERAT

  Afbud: Ole Asbæk

  1. Dagsorden godkendt
  2. Kontaktaften - ingen henvendelser
  3. Fra ejendomsmesteren:
  Nortec (vaskemaskiner ) har meldt tilbage at det ikke er muligt
  at ændre hastighed under vasketuren, heller ikke på hastigheden
  af centrifugeringen
  Ejendomsmesteren har indhentet tilbud på nye møbler til selskabs-
  lokalerne Der træffes beslutning i januar
  4. Til ejendomsmesteren
  Der blev spurgt ind til snerydningen. Ejendomsmesteren noterede
  bemærkningen/ønsket
  5. Sager
  Formanden orienterede om status på "nye altaner" Næste skridt
  er at sende opgaven i udbud.
  Der har været en "klage" i relation til kloakarbejdet.
  Therwork har besvaret klagen direkte.
  I forbindelse med vaskerireglementet blev der rejst flere spørgsmål
  En arbejdsgruppe blev nedsat med henblik på et møde med NORTEC
  Der var kommet en skriftlig beboerkommentar/forespørgsel bl.a.
  angående altanerne - der forberedes et opklarende møde med
  altanfirmaet
  6. Afholdte møder
  Bestyrelsen har været på besøg i Kokkedal og til inspiration set
  et "stort" LAR-anlæg
  LR og LJ har været til et opklarende møde med repræsentanter for
  Tranehaven og Bo-Vest med henblik på "effektiv drift"
  Kommende møder
  LJ orienterede om at der foregår "sonderinger" om et samarbejde
  mellem Bo-Vest og Lejerbo-København
  7. Et forslag om en "hygge-tur" for bestyrelsen sættes på dagsorden for januar

  Referat ved LR på grundlag af referentens arbejdsreferat.
  5.1.2018
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 14.11.2017 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ejendomsmesteren ( fra )
  3. Ejendomsmesteren ( til )
  4. Kontaktaften
  5. Sager:
  a: ansøgning fra lejerforeningen
  b: beboermøde 16.11. gennemgang
  c: oplæg råderet køkkener
  d: Eventuelt andre
  6. a. Afholdte møder
  b. kommende møder
  7. Eventuelt

  Eventuelle afbud
  Leon 21 65 07 54
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 14.11

  afbud:Eva F. Hansen

  REFERAT:

  Ad.1 Dagsorden godkendt
  Ad.2 ( Fra ) ejendomsmesteren
  Ejendomsmesteren gennemgik økonomi med udløbet af september
  Der se ud til at blive overskud på årsregnskabet
  De nye børnesikringer på vinduerne er skkehedsgodkendte
  Der har være langvarig sygdom hos rengøringspersonalet - der har været vikar
  i en periode
  PH orienterede om opstarten på kloakrenoveringen.
  Orienteringsskrivelsen vil blive fulgt op af skrivelser ved de enkelte blokke
  efterhånden som arbejdet skrider frem.
  Der var spørgsmål om toiletvogne og eventuelle klosetter til handicappede
  Der blev spurgt om der kunne komme problemer med rotter
  Ad.3 ( til ejendomsmesteren )
  Der blev spurgt til lyden i radiatorerne
  PHo/JO svarede at en forbedring vil komme med renovering af anlægget
  Ad.4 Der var kommet en skriftlig henvendelse om bl.a. vaskerierne
  Punktet drøftes nærmere i decembermødet, før Nortec kontaktes
  PHo kontakter altanfirmaet for et møde om (eventuelle) ændringer af altaner
  Ad.5 Ansøgning fra lejerforeningen
  Der er efterfølgende bevilliget 15.000- til dækning af julearrangementer
  Beboermødet 16.11
  de praktiske ting blev gennemgået
  Råderet køkkener
  Der var kommet ny orientering af udbudsformer. Drøftelse fortsætter på
  decembermødet
  Ny klub
  Lokalet males, der anskaffes et køleskab og et selskabslokale lånes
  enten 9.12 - 10.12 eller 17.12 til et orienteringsmøde
  Ad.6 a
  Der har været holdt møde med Motionsklubben
  TMG har holdt møde om visioner vedrørende nybyggeri
  Der har været afholdt møde om LAR-projektet
  6.b.
  Der er beboermøde 16.11
  Ad.7 LJ har haft kontakt med Bo-Vest medarbejderne om gældsrådgivning
  Der arrangeres et møde for interesserede beboere
  Der blev aftalt praktiske ting vedrørende besøget i Kokkedal
  (LAR anlæg )

  Referat ved LR ( 26.11 ) efter DJs grundreferat

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 10. oktober
  kl. 18.30 Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ejendomsmesteren
  a. fra ...
  b. til ...
  3. Kontaktaften
  4. Sager
  5. Møder
  a. afholdte
  b. kommende
  6. Eventuelt

  LR 11.10.2017  REFERAT

  ad.1 Dagsorden godkendt
  ad.2 Forslag om maling af bestyrelseslokalet. Bestyrelsen venter til en anden gang
  Børnesikringer på vinduerne. Det har været nødvendigt at finde en anden model,
  Ejendomsmesteren undersøger lovkrav
  Der er indhentet 2 tilbud på løsning omkring nettet i fodboldburet. Da begge løsninger
  er ret dyre, foretages ikke mere. Kontoret sørger selv for en løsning
  Vedrørende videoovervågning gælder ordningen for et år
  Der købes ikke ny kopimaskine endnu
  Der aftales praktiske ting ( dørklokke .m.) omkring aktivitetsklubbens lokale
  Ad.3 Intet vedrørende kontaktaften
  Ad.4 John Andersen kommer i byggeudvalget
  Det grønne udvalg udvides ikke

  Der blev aftalt en proces omkring skrivelser til beboerne, således at afdelinsbestyelsen
  er orienteret inden opslag sættes op
  Ad.5 Beboermødet:
  Bestyrelsen ønsker fremover en regnskabskyndig ved gennnemgangen af
  budgetforslag
  Afholdte / Kommende møder:
  Ekstraordinært beboermøde afholdes16.11
  Bestyrelsesmøde 14.11
  TMG afholder møde om nybyggeri 1.11
  LR og LJ har været til møde i teknisk forvaltning omkring parkeringsforhold
  LR og LJ har været til møde i MOTIONSKLUBBEN
  Der holdes byggeudvalgsmøde 25.10
  Ad.6 Reception for Stig Rasmussen - Tranevænget
  Ejendomskontoret var alle til en temadag 13.10
  Fjernvarmen havde 60 års jubilæum med fyrværkeri
  Genopsætning af kælderdør Falkemosen 6

  Referat ved LR på grundlag af DJs grundreferat
  10.11.2017
  MOSERNE.
  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. september kl. 18.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Kontaktaften ( 19-20 )
  3. Beboermødet torsdag 21. september
  4. Sager
  5. Eventuelt

  6.9.2017
  Leon Rye
  REFERAT:

  Afbud fra Eva Hansen, Ole Asbæk og Henriette Nielsen
  Deltagelse fra ejendomskontoret: Peter Hogue og Jimmy Olsen
  Deltagelse fra Bo-Vest: Laura Juvik

  Ad.1 Dagsorden godkendt
  Ad.2 Ingen henvendelser i kontaktaftenen
  Ad.3 Gennemgang af beboermødet:
  Vedrørende dagsordenen udgår pkt 7. C og D
  ( varmeforslaget og ansøgning om penge fra landsbyggefonden )
  Det korrigerede budgetforslag fremsendes til beboermødet
  De 2 råderetsforslag ( køkken og bad )fremsættes med ændringerne
  indarbejdet
  Antallet af beboermøde deltagende konsulenter blev fastsat til 2
  ( kloakprojekt og LAR projekt )
  Fra ejendomskontoret PH og JO, fra Bo-Vest: Laura Juvik og Jan Obel
  Dirigent: Niels.Erik van Zeist, sekretær : Durita Johansen
  Ad.4 Sager:
  Status på video overvågning. Periodelængde fastsat til et år.
  Status på frivillighedsgruppearbejdet:
  Gruppen skal danne en klub, der så kan tilldeles et lokale.
  Ad.5 På forespørgsel om antallet der ved fraflytning efterlod
  komfur- og ovnåbninger der ikke var standard mål kunne PH
  svare at antallet ikke var stort
  Emnet tages op på et efterfølgende møde
  Aage W. ( fratrådt bestyrelsesmedlem ) s pladser i udvalg drøftes
  næste gang.
  Ejendomskontoret søger ny kontormedarbejder, idet Dorte har fået
  ny stilling indenfor Bo-Vest.

  Referat ved LR på grundlag af DJs
  grundreferat, godkendt af bestyrelsen.
  25.9.2017
  MOSERNE
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  TIRSDAG 8 AUGUST 2017 kl. 19.00
  FALKEMOSEN 16 , KÆLDEREN

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ejendomsmesteren
  3. Sager
  4. Møder
  5. Eventuelt

  LR. 1.8.2017
  REFERAT

  Afbud Karin og Eva
  Referentarbejdet bliver fremover varetaget af Durita Johansen ( Bo-Vest )

  Ad.1. Dagsorden godkendt
  Ad.2. Ejendomsmesteren ( ved Jimmy Olsen ) orienterede om
  status på arbejdet med videoovervågningen
  Det blev besluttet at genopsætte nettet på fodboldburet
  Emnet: frivillighedsarbejdet blev drøftet. Der vil blive forslået
  dannelse af en klub - LJ varetager kontakten
  Udvidelsen af "meddelelses-tavlen" er ved at blive genneført
  Ad.3. Ansøgning fra motionsklubben om køb af nye løbebånd blev
  imødekommet - der ydes tilskud. Klubben bedes overveje
  andre foreningers medlemskab ved manglende hjælp.
  Status på emnerne fra markvandringen
  Ad.4 Forberedelse af beboermødet 21. septembere
  Afdelingsbestyrelsen forbereder genbehandling af de kollektive
  råderetsbeslutninger om køkken og bad
  Der kan komme andre forslag
  Ad.5. De kommende møder blev gennemgået
  Ad.6 Der blev spurgt ind bænkenes "flytning"

  referat ved LR på grundlag af DJs grundreferat, der er
  godkendt af mødedeltagerne med enkelte foreslåede ændringer
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 6-6-2017
  kl. 18.00 Falkemosen 16, kælderen

  Møde med Torben Hvidsten fra administrationen
  vedrørende indledning af processen omkring en
  "udvidelse" af affaldssorteringen, så kommunens mål
  for alment byggeri kan nås inden/ i 2020

  Dagsorden for "almindeligt" møde

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af referent
  3. Ejendomsmesteren
  4. Sager:
  a. markvandring
  b. referentordning
  c. skrivelse om videoovervågning
  d. "effektiv drift"
  e. serviceordning vaskerier
  f. lokale til uddeling " gratis mad "
  g. drøftelse af "ønsker" til Landsbyggefond-
  helhedsplan
  5. Afholdte møder
  Kommende møder
  6. Eventuelt

  23.5.2017
  LR

  REFERAT:
  ad.1 Godkendt
  ad.2 Henriette N.
  ad.3 Ejendomsmesteren
  a. Teleselskabs forslag til ny kontrakt på antenne afvist
  den gældende kontrakt løber fortsat 5 år.
  b. forslag til en udvidet servicekontrakt i vaskerierne blev
  drøftet. Der indgås ikke en udvidelse, idet prisen forekommer for
  høj i forhold til ydelsen
  c. der skal findes en ny konsulent til arbejdet med renoverings-
  og helhedsplanen
  d. tavlen i opgangene udvides med en skinne således at der bliver
  plads til flere meddelelser
  e. der er fortsat støjproblemer omkring bænkene, selvom de ansatte
  flytter bænkene "tilbage"
  f. en beboers besøg i lejligheden af en fugle med efterfølgende skader
  på møbler er ikke omfattet af forsikring i afdelingen, men af en
  eventuelt privat skadesforsikring
  ad.4 Sager
  a.Markvandringen. Listen blev gennemgået, og der blev taget beslutninger
  om de enkelte punkter
  b. Administrationen kontaktes angående "professionel" referent
  c. der arbejdes videre med sagen om videoovervågning
  d. en mindre gruppe fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen
  har drøftet frekvensen af arbejdsopgaver - de ansattes udførsel af
  reparationer inden håndværker tilkaldes - eventuelle arbejder man
  kunne samarbejde med andre afdelinger om
  e. Servicekontrakt -vaskerier ( se under ejendomsmester )
  f. der stilles et lokale med fryser og køleskab til rådighed for en
  "frivillighedsgruppe" der uddeler " gratis mad "
  g. drøftelse af ønsker til en kommende helhedsplan -
  tilslutning til en mindre reduktion af ønskerne
  ad.5
  a. der har været repræsentantskabsmøder i både Bo-Vest og
  i Tranemosegård, begge steder med vedtægtsændringer
  b. der holdes bestyrelsesmøde 8.8
  der er åbent på kontoret, Falkemosen 16, 13.6 og 11.7
  ad.6 intet

  LR på grundlag af HNs referat  Moserne. Afdelingsbestyrelsesmøde 9-5-2017 kl. 17.30
  Falkemosen 16, kælderen

  MARKVANDRING - AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  TIRSDAG 9.5.2017 KL. 17.30
  Med start i Falkemosen 17.30 ( markvandring ) og
  efterfølgende møde kl 19.00 ?

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af referentordning
  3. Godkendelse af referat fra aprilmødet
  4. Kontaktaften
  5. Ejendomsmesteren
  6. Sager
  a. Badeværelsesrenovering
  b. Effektiv drift. Status
  c. Affaldssortering.Status
  d. Fleksible udlejningskriterier. Status
  e. Køb af printer
  7. Afholdte møder

  Kommende møder:
  Byggeudvalgsmøde 15.5 eller 22.5
  Beboermøde ( ekstraordinært ) 17.5
  TMG repræsentantskabsmøde 29.5
  Bo-Vest repræsentantskabsmøde 31.5
  8. Eventuelt
  MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 9.5.2017
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT.

  Afbud: Eva og Karin

  ad.1 Dagsorden: Godkendt
  ad.2 Referentordning. Der undersøges forskellige muligheder for
  "professionel" hjælp
  ad.3 Referat fra aprilmødet godkendt
  ad.4 En henvendelse om badeværelsesrenovering henvist til ejendomsmesteren
  ad.5 Ejendomsmesteren:
  a. En medarbejders arbejdstimer ændres i sommerperioden til 3 dage i det grønne
  og 2 dage til trapperengøring
  b. Et forslag til fornyelse af kontrakt om antenne/Fuglemosen videresendt til
  Bo-Vest
  c. Der undersøges priser på en udvidet serviceordning på vaskerimaskinerne
  brikkerne bliver fremover i fast plast
  d. Der er købt en servicevogn til transport i området
  ad.6 Sager:
  a. Lars deltager i en arbejdsgruppe ( om badeværelsesrenoveringer ) i Bo-Vest regi
  b. status i a: effektiv drift b: fleksible udlejningskriterier blev gennemgået
  c. Torben Hvidsten inviteres til 6/6 om ændring af affaldsstederne
  d. Der købes en printer til et bestyrelsesmedlem
  Ad.7 Orientering om afholdte og kommende møder
  Ad.8 HN laver et udkast til en skriv om videoovervågningen til næste møde

  referat ved LR på grundlag af HNs referat

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.4.2017
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat ( møde14.3.2017 )
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  a. udvidelse af affaldspladser
  b. ( eventuelt ) ekstraordinært beboermøde
  c. lokalplanforespørgsel
  d. eventuelt andet
  6. Afholdte møder
  a. servicekoncept
  7. Kommende møder
  8. Eventuelt  LR 1.4.2017
  MOSERNE. AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 4-4-2017
  FALKEMOSEN 16, kælderen. Kl. 19.00

  REFERAT.

  Ad 1. Godkendt
  Ad 2. Godkendt
  Ad 3. Henvendelse om skur til motorcykler/ Rylemosen. Der kigges
  på mulighederne på markvandringen 9.5.
  Ad 4. Ejendomsmesteren orienterede om brug af andet materiale til tagrende
  garagen Fuglemosen, da plastikrenden er ødelagt flere gange
  Ad 5. Der ønskes hjælp fra administrationen til arbejdet med affalds-
  sorteringen
  Der afholdes beboermøde 17-5 om brug af råderetten til
  etablering af yderligere altaner
  I forbindelse med lokalplanforslag vedrørende arealet med
  den tidligere brugs overlades det formelle svar til organisationsbestyrelse/
  administration
  Ad 6. Der har været afholdt et mindre møde mellem medlemmer af bestyrelsen/
  ejendomsmester-førstemand om hvilke opgaver, der udføres med hvilken
  frekvens med henblik på udarbejdelse af et kommendeservice-koncept
  Ad 7. Kommende møder:
  MArkvandring 9/5; Ekstraordinært beboermøde 17/5; TMG repræsentantskab
  29/5; Bo-Vest repræsentantskab 31/5; Bo-Vest kursus 16-17/9
  Ad 8. Fremover foregår uddelingen af I-PAD gennem ejendomsmesteren

  LR på grundlag af HNs referat

  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
  tirsdag 14. marts kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering m.m af bestyrelsen
  3. Godkendelse af referat ( fra mødet 14.2 )
  4. Kontaktaften
  5. Ejendomsmesteren
  6. Eventuelle sager
  7. Afholdte møder / kurser
  8. Kommende møder / kurser
  9. Eventuelt  LR. 15.3.2017

  MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde 14-3-2017

  REFERAT

  Ad.1. Dagsorden godkendt.
  Ad.2. Konstituering:
  Lars Jensen(næstformand ), Hanne Pedersen ( kasserer )
  Byggeudvalg: Leon Rye, Lars Jensen, Hanne S. Pedersen, Eva F. Hansen og Aage Willsleff
  Grønt udvalg: Leon Rye, Lars Jensen, Hanne Pedersen og Aage Willsleff
  Forretningsudvalg: Leon Rye, Lars Jensen og Ole Asbæk
  Ejendomsmesteren er det "formelle" forbindelsesled mellem bestyrelsen og administrationen
  Ad.3 Referat godkendt
  Ad.4 Ingen henvendelser
  ad.5 -Henvendelse omkring tidsforbrug af reel vasketid. Vasketurens længde er et gennemsnit
  af de sidste 5 tures tidsforbrug,hvorfor den kan variere fra gang til gang
  Det nuværende set-up har været gældende ved overgangen til Nortech og er således ikke
  en ændring af det eksisterende vaskesystem
  -Der har været 7 forskellige booking lørdag og søndag i 2016 , hvilket har medført en
  ekstra udgift i forbindelse med rengøring
  -Der bliver sat hegn op ved Rylemosen 34 ( hører ikke til MOSERNE )
  -Gulvvask af Lejerforeningens kontorfaciliteter foretages 1 gang månedligt i de 4 rum.
  -Ombygning af tidligere skralderum til ekstra kælderrum afventer afgørelse af
  rummenes eventuelle brug til nye varmecentraler
  -nøglesystemet er booket op, nye lejemål kan komme til at få 2 nøgler: en til
  lejlighedsdøren og en til trappeindgangsdøren
  - personalet fuldtalligt igen
  -forslag om fældning af træer afvist med henvisning til beboermødebeslutning
  - varmecentralen i Fuglemosen renoveres. forventet opstart uge 17/18
  Ad.6 a. der er indkøbt et antal nye bænke -fastgøres ikke
  b. ingen ændring af udlejning af selskabslokaler lørdag-søndag
  c. etablering af kampesten ud for Ørnemosen 1 langs kantsten
  d. der igangsættes et arbejde om " servicekoncept "
  Ad.7 Møde i Helsingør med deltagelse af Leon og Aage: Mødets emner:
  effektiv drift, beboerdemokrati og digitalisering af beboermøderne
  Ad.8 Næste møde afholdes 4/4 grundet påske
  Ad.9 Alarmen i selskabslokalerne forbliver uændret - det anses for risikabelt
  ikke at have alarm i festlokaler specielt i forbindelse med udlejning

  Referat ved HN / LR 4.4.2017
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
  14.2.2017. Kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  a. ansøgning fra lejerforeningen om hjælp til printer
  b. pris på leje af ekstra kælderlokale ( forberedes som bebeboermødeforslag )
  c. forslag om genopfriskningsskriv til hundeejere
  d. andet
  6. Afholdte møder/ kurser
  7. Kommende møder/ kurser
  8. Eventuelt

  LR. 7.2.2017  Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 14.2.2017

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Godkendelse af referat fra mødet 10.1.2017
  Ad.3 Intet
  Ad.4 Ejendomskontoret prøver at anslå et m2-tal på de
  ekstra kælderrum
  Der etableres et møde med Nortec om vaskeriet Fuglemosen
  Der er rengøringsfirma i blok 1-5 i forbindelse med personalesygdom
  ( eget personale rengør vaskeriet Fuglemosen )
  Udlejning lørdag/søndag undersøges nærmere ( hvor mange gange
  er lørdage og søndage lejet ud enkeltvis i samme uge )
  Det bestilles styning af træer som tidligere aftalt
  Ad.5 Der gives tilskud til lejerforeningen på 3.000 til ny kopimaskine
  Der arbejdes videre med prissætningen af "ekstra" kælderlokaler
  Der indføjes ændringer i forslaget til skriv om hunde - hvorefter
  det produceres til runddeling/samt ophængning
  Ønske fra lejerforeningen om rengøring: Det blev besluttet:
  Der gøres rent 1 gang månedligt i lejerforeningens lokaler
  Ejendomskontoret planlægger med eget personale
  Ad.6 Intet
  Ad.7 Møde 21.2 ( oprindeligt 14.2 ) om regnskab og LAR kl. 18.00
  Deltagelse af Thomas H. og konsulent samt regnskabsmedarbejder
  Møde 2.3 - gennemgang af beboermøde
  Beboermøde 9.3
  Ad.8 Ejendomskontoret undersøger om rengøring af kældergange hver 6. uge
  gennemføres som aftalt

  referent LR  MOSERNE
  Afdelingsbestyrelsesmøde 10.1.2017
  kl.19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat ( 6.12.2016 )
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  1. Igangværende
  2. Eventuelle nye
  6. Afholdte møder/ kurser
  7. Kommende møder/kurser
  a. beboermøde marts
  b. Helhedsplansmøde ( torsdag 19.1.2017)
  c. sammenkomst med afdelingens medarbejdere
  8. Eventuelt

  eventuelt afbud til Leon 21 65 07 54
  MOSERNE: Afdelingsbestyrelsesmøde
  10.1.2017
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT:
  1. Dagsorden godkendt
  2. Referat godkendt
  3. Ingen henvendelser
  4. Der har været en vandskade Fuglemosen 15.
  Et par postkasser er ødelagt nytårsaften
  Der er indhentet pris på indvendige dørpumper til
  vaskerierne. Ønsket stilles i bero, da prisen er for høj.
  5. Sager:
  Beslutninger fra beboermødet i december 2016:
  a:Arbejdet på varmecentralen i Fuglemosen er overgivet til konsulent
  b:Arbejdet med flere varmestyringsmålere er bestilt
  c:Etablering af videoovervågning - prøveordning - igangsættes

  Beskæring af træer sættes i gang
  Vindueseftersyn de næste måneder
  Trækkanalerresning i et antal blokke sættes i gang
  "Traditionel " snesaltning fortsætter

  Rygebeholderne ved vaskerierne flyttes væk fra indgangene

  6. Intet
  7. Beboermøde 9.3.2017
  Regnskabsmøde den 14.2.2017 flyttet til 21.2.2017 kl. 18.00
  Byggeudvalgsmøde 19.1.2017

  Hanne, Aage og Leon arbejder videre med personalesammenkomsten
  8. Eventuelt
  der laves et udkast til en orientering om hunde til næste møde
  ( antal, registering, affaldsposer m.m. )

  referat ved LR
  godkendt 13.2.2017

  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  FALKEMOSEN 16, KÆLDEREN
  TIRSDAG 6.12. KL. 19.00

  Dagsorden:

  1.Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager
  a. evaluering af beboermødet
  b. leje for ekstra kælderrum
  6. Afholdte/ kommende møder
  7. Eventuelt

  Leon Rye
  1-12-2016  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 6.12.2016
  Falkemosen 16, kælderen. Kl. 19.00

  REFERAT:

  Ad.1.Dagsorden godkendt
  Ad.2 Referat godkendt
  Ad.3. Kontaktaften 13.12. ( LR tager vagten )
  Ad.4 Ejendomsmesteren:
  a. der er stemning for en fællessammenkomst mellem afdelingsbestyrelse
  og ansatte
  b. priser på pumper på vaskeridøre undersøges
  c. nyt forsikringsfirma fra januar 2017 , der siges ja til tillægsforsikring
  for glas og kumme
  d. regnskabet for januar-november ser pænt ud
  e. E-Gaines tilbud om flere målere accepteres. Peter bruger lokaL
  elektrikere til arbejdet
  fra bestyrelsen:
  der ønskes etableret en ekstra låseplade i fodboldburet
  net mod Ørnemosen drøftes når sæsonen starter
  tagrender ved garager Falkemosen renses
  Ad.5 Beboermødet evalueret
  beslutning: Der afholdes formøde senest en uge før mødet
  Der undersøges om sundhedskortet kan bruges som legitimationskort ?
  Ad.6 Kontaktaften 13.12 se pkt 3
  Ad.7 Formandsskifte i Antenneforeningen
  Hugo Thuge ny formand

  Referat ved LR 6.12.2016  MOSERNE
  Afdelingsbestyrelsesmøde 8.11.2016
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager
  a. plejeforslag fra "grønt udvalg"
  b. videoovervågning
  c. eventuel ændring af betaling for ekstra kælderrum (næste budget )
  d. eventuel ændring af mødeaften for afdelingsbestyrelsen
  e. "løse ender "
  6. Afholdte og kommende møder
  7. Eventuelt

  1.11.2016
  LR


  MOSERNE.
  Afdelingsbestyrelsesmøde 8.11.2016

  REFERAT:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  a. forslag fra grønt udvalg
  b. videoovervågning
  c. betaling for ekstra kælderrum
  d. mødeaften , eventuel ændring
  e. løse ender
  f. bestyrelsesweb
  6. Afholdte/kommende møder
  7. Eventuelt

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Godkendt
  Ad.3 Diverse ( uformelle ) henvendelser om varmeproblemer
  Drøftelse mundede ud i en beslutning om extraordinært beboermøde
  torsdag 1.12.2016
  Ad.4 Gennemgang af regnskabet for januar-oktober 2016
  Enkelte mindre/merforbrug på kontiene. Samlet ser det pænt ud
  med et forventet overskud
  Dertil kommer reguleringen på 6 millioner fra råderetssagerne

  ny elev 4-5 måneder

  indsamling af skrammel. Der er udsendt beboerorientering.
  Ad.5 a. grønt udvalg oplægget blev revideret -udsendes inden næste møde
  b. videoovervågning - der udarbejdes forslag til beboermødet 1.12.2016
  c. der udarbejdes en liste over ekstra kælderrum
  d. den nuværende mødeaften fastholdes
  e. der arbejdes ikke yderligere med retningsalinier
  l. om "kasseret inventar"
  2. ændring af regler for akut hjælp
  f. den ene videresendelse af besked om bestyrelsesweb var forkert
  Ad.6 På det boligpolitiske debat-møde var der et stort indlæg om digitale
  beboermøder. Nærmere drøftelse af emnet senere i 2017.
  Ad.7 Fællesmøde med de ansatte i januar 2017

  Referat ved LR
  6.12.2016

  MOSERNE: Afdelingsbestyrelsesmøde
  tirsdag 4. oktober 2016 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  a. bestyrelsesmøde
  b. beboermøde
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Orientering fra grønt udvalg
  6. Orientering fra "byggeudvalget"
  7. Sager
  8. Gaver
  9. Afholdte møder - kommende møder
  10. Eventuelt

  Leon Rye
  25.september 2016
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 4.10.2016
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT:

  Afbud:
  Karin, Eva og Magnnus
  Peter og Jimmy deltog fra ejendomskontoret

  1. Dagsorden godkendt
  2. LR foreløbig referent, HSP deltager i "grønt" udvalg of Aage W.deltager i
  byggeudvalget
  3. Referatet fra beboermødet og fra bestyrelsesmøde september blev godkendt
  4. Kontaktaften:
  2 skriftlige henvendelser om varme ( efterfølgende er modtaget yderligere 2 )
  Der sættes måleudstyr op i de 2 lejemål

  Det blev besluttet at genudsende en vejledning i brugen af radiatorer, udluftning
  m.m til bedst mulige udnyttelse af varmeforsyningen

  Forslag fra administrationen om at lejen for "ekstra" kælderrum fremover
  baseres på antallet af m2. Forslaget behandles på novembermødet.
  5. Ejendomsmesteren
  renovering af vandafløbssystemet i vaskekælderen Fuglemosen

  Drøftelse af eventuel ændring af kontorets aftenåbning onsdag
  endte med fastholdelse af den nuværende åbningstid

  Ejendomsmesteren har fremover et fast indslag med orientering om
  Bo-Vest instrukser

  Nyt rengøringsselskab til selskabslokalerne
  6. Grønt udvalg:
  Oplæg til plejeplan fremlægges på november mødet
  7. Byggeudvalget
  Helhedsplanens økonomi behandles af organisationsbestyrelsen
  på novembermødet
  Der forventes et beboermøde i første kvartal 2017 med
  fremlæggelse af helhedsplan med tilknyttet økonomi

  Der har været et møde med HOFORS og kommunen om et
  eventuelt projekt med lokal afledning af regnvand ( LAR )
  Der arbejdes i forvejen med afdelingens renovering af kloak-
  vandafledningsanlæg
  8. Sager
  a. eventuel videoovervågning
  de juridiske og økonomiske aspekter søges belyst i det videre arbejde
  til fremlæggelse i novembermødet
  b. altankapperengøringen: der er foretaget valg af firma.
  arbejdet udføres i oktober/november
  9. Gaver/beløbsstørrelse blev drøftet
  10: Møder-kurser
  Bestyrelsen deltaget i et IPAD kursus omkring relevante boligemner
  11.10.2016 ( et bestyrelsesmedlem bliver og varetager kontaktaftenen
  19-20)
  11.Forslag om drøftelse af eventuel anden mødeaften/kontaktaften
  sættes på dagsorden for november

  Referat ved LR
  8.11.2016
  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde
  torsdag 1. september kl. 17.30
  Falkemosen 16 kælderen

  Dagsorden:
  A: Gennemgang af budgetforslag 2017
  B: Budgetkontrol
  C: Råderetskatalog

  Dagsorden for det månedlige møde:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager
  6. Beboermøde
  7. Dialog med BO-VEST om "effektive arbejdsgange"
  8. Afholdte møder
  Kommende møder/kurser
  9. Eventuelt

  leon rye
  23.8.2016  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 1.9.2016
  FaLkemosen 16, kælderen

  REFERAT:
  Afbud Magnnus
  Deltagelse fra administrationen: Flemming,
  Peter, Jimmy

  Dagsorden:

  A: Gennemgang af budgetforslag 2017.
  En enkelt ændring indarbejdes før beboermødet, idet
  der flyttes 100.000 til indvendig vedligeholdelse fra
  planlagt vedligeholdelse
  B: Peter gennemgik budgetkontrollen ( balancen )
  Det forventede årsresultat ser pænt ud.
  C; Flemming gennemgik råderetskataloget.
  Der indarbejdes enkelte ændringer s.8-12
  inden beboermødet

  Det månedlige møde:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften:
  En henvendelse om husdyr henvist til Bo-Vest
  4. Ejendomsmesteren
  Farven på logoet på måtterne ændres fra rød til blå
  Ønske om nye træer sendes til "grønt udvalg"
  Der ligger desværre meget glas m.m. fra pc-ere og tv
  i området
  Der laves en orienteringsskrivelse af ejendomskontoret
  til beboerne
  "Fremmede" klunser meget i containerne. Videoovervågning
  undersøges nærmere.
  5. Sager
  a. styringskataloget gennemgået. Ændringer sendes til
  administrationen
  b. godkendelse af fremgangsmåde for "kasseret inventar"
  c. altankapperengøring
  der ses bort fra den kemiske løsning
  fornyet priser på de andre tilbud indhentes
  d. forretningsordenen tilføjes nyt punkt om henvendelser
  til administrationen
  (Torben forlod mødet )
  e. der findes en dato til Ipad kurset
  6. Beboermødet 15 september
  Budgetforslag 2017, råderetskatalog m.m. runddeles
  ligesom dagsorden og andre indkomne forslag
  7. Snerydning og trapperengøring indgår i den videre
  drøftelse af "effektive" arbejdsgange
  8. Tranemosegårdkursus 17-18 september
  9. Eventuelt: Diverse

  Lr på grundlag af TSs referat
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE. MOSERNE
  tirsdag 2-8-2016 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  a. kasserede bænke
  b. orientering fra "grønt udvalg"
  c. orientering fra "byggeudvalget"
  d. rundgangen
  6. Kommende møder/kurser
  7. Eventuelt

  leon rye 26.7
  Eventuelle afbud til Leon 2165 0754  Bestyrelsesmøde MOSERNE
  2. august 2016
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT

  l. Dagsorden godkendt
  2.Referat godkendt
  3.a. henvendelse om ekstra kælderrum ved inddragelse af
  cykelkælderareal. Ønsket kan ikke opfyldes idet tilbud gives efter
  venteliste. Den kommunale lovgivning er ikke revideret i mange år
  men er stadig gældende
  b. styning af 3 store træer. "Grønt udvalg" tager ønsket ned i sin
  planlægning.
  4.a. Førstemanden orienterede om vandskader i Fuglemosen efter
  weekendens regnskyl
  b. bordet ved foldboldburet flyttes forsøgsvis væk, så de unge ikke
  kan holde "hof" i de sene aften/nattetimer
  c. I forbindelse med en avis omtale af en altanulykke forespørges
  BO-VEST om hvilke forholdsregler der er -er der f.ex. særlige
  lovgivningsmæssige bestemmelser?
  5. Kasserede borde/bænke
  Der var enighed om den beskrevne praksis om kassation af
  gammelt/erstattet "inventar", hvor opgaven er en del af ejendoms-
  kontorets arbejde
  Drøftelse af det konkrete tilfælde: kasserede bænke drøftes på
  næste møde i relation til bestyrelsesmedlems kommentarer
  b-c-d tages til efterretning
  6.Oversigten tages til efterretning med tilføjelse af yderligt et møde: HOFOR
  7. Diverse

  referat ved LR
  1.9.2016  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 7.6.2016
  KL. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Møde om renoveringsprojektet med Thomas Helsted
  kl. 17.30

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Rygning (punktet overført fra maj mødet )
  6.Sager
  7. Afholdte/kommende møder
  8. Eventuelt

  afbud til Leon 2165 075
  Afdelingsbestyrelsesmøde 7.6.2016
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT

  afbud: Eva, Karin,Magnnus.

  Torben var med til mødet med Thomas
  om renoveringsplanen kl. 17.30

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat
  Godkendt
  3. Kontaktaften
  Intet
  4. Ejendomsmesteren
  a. låg til affaldskurvene - prisen skønnes for høj - Leon orienterer forslagsstilleren
  b. 10 bænke udskiftet - der købes yderligere 10
  c. næste møde: snerydning og rengøring sættes på dagsordenen
  d. Peter spørger Flemming om råderetspapiret kan nås til efterårets
  beboermøde
  5. Rygning
  Beslutning: Om sommeren foregår rygning uden for lokalerne
  om vinteren bruges kontoret til rygning
  6. Sager
  a. altankapperengøring: endnu en mulighed har vist sig
  der tages beslutning på første møde efter sommerferien
  b. Peter gennemgik referatet fra rundgangen
  Efter drøftelse af svingportene i Ørne/Høge- og Glentemosen
  beholdes nuværende ordning uændret
  c. Torben indkalder arbejdsgruppen vedrørende det grønne
  d. dato på i-pad kursus besluttes på næste møde ( september )
  7. Møder
  Der er møde med organisationsbestyrelsen 9.6.2016 kl. 18.00
  8. Eventuelt
  Intet

  referat/LR
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE. MOSERNE
  Tirsdag 10. MAJ 2016 KL. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af møde 26.4
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Rygning (HSP )
  6. Løbende sager
  a. rundgangen
  b. materiale fra byggeudvalget indtil 2.5
  c. møde med organisationsbestyrelsen TMG i juni måned
  7. Afholdte møder/kurser
  Kommende møder/kurser
  (deltagere i Bo-Vest repræsentantskabsmødet )
  8. Eventuelt

  Afbud til Leon 2165 0754

  3.5.2016  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 10.5.2016
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Referat

  Afbud:
  Hanne, Karin, Magnnus

  1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat
  Godkendt
  3. Kontaktaften
  Intet
  4. Ejendomsmesteren
  a. der kommer labels på tørremaskinerne
  b. snerydningsplan fremlagt - afventer organisationsbestyrelsen
  c. altankapperensning - alternativ metode undersøges
  d. ledbelysning - projektet er afleveret - meldte fejl bliver rettet
  e. udgiften til udskiftningen af taghætter blev over 200.000 kr.
  5. Rygning
  Forslagsstilleren var ikke tilstede
  Holdningen var at der ryges udenfor om sommeren, indenfor i
  kontoret om vinteren
  6. a. Rundgangen: Der var yderligere et forslag om 2 parkeringspladsen
  overfor Rylemosen 7-11
  Enkelte arbejder er gennemført, andre bestilt
  Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på ønskerne til
  pasningen af det grønne ( Peter, Thomas, Lars, Aage og Leon )
  b. papirmateriale uddeles til hele bestyrelsen inden mødet med
  Thomas 31.5 ( Mødet blev senere flyttet til 7.6)
  c. Mødet med organisationsbestyrelsen er sat til 9.6 kl. 18.00
  7. Møder
  Der er afholdt repræsentantskabsmøder i A: Tranemosegård og
  B: Bo-Vest
  Der har været temamøde i Askerød om forventede økonomiske
  lovgivningsmæssige tiltag ( sparetiltag ) for almen boliger
  8. Eventuelt
  Intet

  referat ved Toben/Leon
  10.6.2016

  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 26. april 2016
  MOSERNE Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden

  FØRSTE DEL:
  1. Vedtagelse af udlejningskriterier

  2. Godkendelse af referat af møde 12.4
  3. Godkendelse af forretningsordenens PS-tilføjelse
  4. Drøftelse af opråb
  5. Drøftelse af rammer for en plejeplan/vedligeholdelsesplan
  af det grønne

  ANDEN DEL:
  RUNDGANG

  afbud til Leon
  2165 0754
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 26 APRIL. 2016
  Kl. 17.00. Falkemosen 16, kælderen
  AFBUD: Karin, Magnus, Hanne

  REFERAT

  Dagsordenen blev korrigeret til følgende:

  Særskilt punkt: Udlejningskriterier
  Oplægget fra organisationsbestyrelsen blev drøftet
  Der var enkelte mindretalsudtalelser omkring 2
  af de 6 nævnte kriterier

  Ad.1 Dagsorden ( korrigeret ) godkendt
  Ad.2 Referat af mødet 12.4 godkendt
  Ad.3 Godkendelse af forretningsorden med tilføjelsen
  om relationen til ejendomsmester/ servicemedarbejdere
  Ad.4 Drøftelse af "opråb" fra bestyrelsesmedlem.
  Enighed - Ingen yderligere bemærkninger
  Ad.5 Torben, Aage, Lars og Leon danner en arbejdsgruppe.
  Ad.6 Rundgang - opgaven blev afgrænset emnemæssigt.
  Ejendomskontoret tager referat

  Ad.7 Notatet fra "markedsvandringen" drøftes på næste møde
  10.5.2016

  Ad.8 Repræsentantskabsmøde Tranemosegård 18.5
  Repræsentantskabsmøde Bo-Vest 25.5
  (Lars, Torben og Leon tilmeldt )
  Udvidet byggeudvalgsmøde for hele bestyrelsen 31.5
  Møde med organisationsbestyrelsen 9.6  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. april
  kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen.  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering og godkendelse af forretningsorden
  3..a.Godkendelse af referat fra mødet 8.3
  3. b. Godkendelse af referat fra beboermødet
  4. Kontaktaften
  5. Ejendomsmester
  6. Løbende sager
  7. Opfølgning på beboermødets beslutninger
  8. Ansøgning fra lejerforeningen
  9. Køb af Ipad
  10. Afholdte møder/kurser
  Kommende møder/kurser
  11.Eventuelt

  Afbud til Leon 2165 0754
  5.4.2016
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 12.4.2016
  MOSERNE

  afbud: Torben; Magnnus

  REFERAT

  AD.1 Godkendt
  Ad.2. Forretningsorden godkendt
  Konstituering fortsætter uændret
  Adressefortegnelse korrigeret
  Ad.3 a. bestyrelsesreferat fra marts godkendt
  b. beboermødereferat godkendt

  AD.4 Ejendomsmesteren bestiller et prøveeksemplar af låg til affaldsspande
  Emner der tages op på rundgangen 26-4: mc-parkering Rylemosen 18;
  lavt hegn ved bede Falkemosen 10-16; motionsklubbens ønske om
  brug af køkkenet
  Ad.5 Ejendomskontoret følger skrivelse om kælder-/opgangslys op med
  en skrivelse , hvor beboerne bedes melde "fejl"
  Trækkanaler i blok 9-15 renses
  Beskrivelse af rengøringsopgaven fremlægges ved næste møde
  Prøvemodel af tillukning af den gamle brevsprække afprøves
  Labels på vaskerimaskinerne om rensning af filtre

  Drøftelse/enighed om arbejdsfordelingen mellem 1:ejendomsmesteren/
  ansatte og 2. afdelingsbestyrelsen

  Yderligere emner, der tages op på rundgangen:
  Bænke
  Supplerende skinner til opslag i opgangene
  Altankassebeslag udgår alternativer undersøges
  Altankapperensning - alternativ rensningsform - undersøges
  Beskyttelse af de nye træer

  Ad.6 Snerydning. Afventer organisationsbestyrelsens drøftelse
  Fjernelse af "cykelvrag". Tidligere praksis i tillempet form genoptages
  Vedrørende "råderetskataloget" bedes ejendomsmesteren og
  driftkonsulenten om en fortsættelse af arbejdet

  Ad.7 Teksten til forslaget om "delvis køkkenrenovering" sendes til
  Bo-Vest til vurdering

  Ad.8 Ansøgning på 5.000 fra lejerforeningen imødekommet.

  Ad.9 Køb af IPad til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
  Bo-Vest kontaktes.
  Der ønskes også et kursus for afdelingsbestyrelsen.

  Ad.11 Der ønskes sandwich fremover til møderne der starter kl. 19.00  Referat ved LR


  AFDELINGSBESTYRELSEN. MOSERNE
  tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00
  Falkemosen 16, kælderen


  A: Møde med administrationen om regnskab 2015

  B: (Ordinært ) bestyrelsesmøde

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Løbende sager
  6. Beboermødet
  7. Afholdte møder/kurser
  kommende møder/kurser
  8. Eventuelt

  LR: 29.2.2016
  MOSERNE
  Afdelingsbestyrelsesmøde 8.marts 2016

  REFERAT

  Afbud: Hanne

  Første del af mødet var en gennemgang af regnskab 2015
  ved Flemming v. Wovern, Bo-Vest
  Der var stor tilfredshed med gennemgangen.

  Ad.1 Dagsorden godkendt
  Ad.2 Referat godkendt
  Ad.3 Kontaktaften
  Intet
  Ad.4 Ejendomsmesteren og
  Ad.5 Løbende sager
  P-stolpe ved garage Ørnemosen
  Der ansættes hjælp i sommerperioden, så ferieafviklingen ikke
  mærkes så meget
  Den lave model af lys bruges på bagsiden af garagen
  Falkemosen
  Kloakerne i området opmåles digitalt

  Der er ønske om en større brug af SMS-tjenesten
  Der blev spurgt om nye træer til erstatning af de fældede
  ( emnet tages på rundgangen )
  Peter udarbejder en beskrivelse af rengøringsarbejdet til
  aprilmødet
  Der blev foreslået lys langs kirkestien ( emnet tages på
  rundgangen )
  Indre dør i vaskeriet Falkemosen lukker ikke
  Tilbud i Jem og Fix på brædder til bænke undersøges
  Ønske om afskærmning af lyskontakt ved vaskeriet i Falkemosen
  Der laves label om adresser på hjemmesiderne for 1. Bo-Vest
  2. Moserne som sættes op på opslagstavlerne

  Ad.6 Beboermødet
  Steen Hansen ( Tranevænget ) foreslås som dirigent
  Torben Saxtorff tager referat
  Flemming v. Wovern( Bo-Vest) gennemgår regnskab 2015

  Der er pt. 3 forslag:
  a. vedligeholdelsesreglement , b. råderet- køkkenrenoverimng
  c. råderet - delvis køkkenrenovering
  forslagene blev drøftet og gjort klar til fremlægning på beboermødet
  Der sendes bilag ud sammen med "populær"regnskabet

  Ad.7 Afholdte møder. Kommende møder
  Der har været BL kreds 9 møde i Helsingør bl.a. med indlæg om
  den nuværende boligsituation
  Der er repræsentantskabsmøde i BL kreds 9 6 marts
  Der er beboermøde MOSERNE 31 marts
  Der er rundgang 26 april
  Der er boligpolitisk møde i Askerød ( Greve ) 27 april

  Ad.8 Eventuelt
  Intet

  referat ved Torben/ Leon  MOSERNE:AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
  TIRSDAG 9.2.2016 KL. 18.00
  FALKEMOSEN 16, KÆLDEREN

  Kl. 18.00
  Regnskabsmøde med administrationen

  Kl.19.00
  Bestyrelsesmøde

  Dagsorden.
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat ( decembermødet )
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager
  6. Beboermødet
  7. Afholdte møder/kurser
  Kommende møder/kurser
  8. Eventuelt

  LR - 26. januar 2016
  Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE 9.2.2016
  Falkemosen 16, kælderen kl. 18.00

  REFERAT

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Godkendt
  Ad.3 Ønske om belysning på stien bag garager Falkemosen afprøves
  Ønskes om handicapparkering Glentemosen 8 gennemføres

  Ad.4 Arbejdet på varmeforsyningen ( udskiftning af ventiler ) blok 1-15
  har haft problemer. Udluftningspotter på loftet har måtte skiftes med
  følgende merudgifter.
  Afdelingsbestyrelsen beklager/undskylder meget de gener der har
  været for beboerne i de kolde dage

  Led-lysprojektet er ved at være gennemført.Inden endelig overtagelse
  gennemgås projektet for "mangler"
  Efterfølgende sendes orientering til beboerne om hvorledes belysningen
  fungerer

  Trapperengøringen drøftet

  Beboerønske om "hajtænder" bedes fremsat skriftligt.
  Det er vejmyndighedernes vurdering/afgørelse

  Der etableres en pullert ud for garage 20.

  Ad.5 Drøftelse af snerydning afventer hovedbestyrelsesdrøftelse

  Oplægget til vedligeholdelsesreglement blev gennemgået / ændret
  Ændret oplæg behandles på martsmødet

  Ansøgning fra lejerforening om støtte ( 5.000 ) til arrangementer
  blev bevilliget
  Der aftales et møde til afklaring af hvilken støtte/ hvorledes støtte fra
  afdelingsbestyrelsen kan ydes

  Henvendelse fra TDC om reduktion af lejen for mobilmast
  sendt til juridisk afdeling

  Administrationen bedes checke registreringsattest hos lejerne
  af garage 21 til 29 - ( der er tvivl om alle har et motorkøretøj )

  AD.6 Lars, Torben og Ole er på valg, alle genopstiller
  Aage og Magnnus ( er på valg ) vil begge gerne fortsætte

  Der udarbejdes forslag til vedligeholdelsesreglement
  Der fremsættes forslag om begrænsning af køkkenfabrikater ved
  råderetsrenoveringer
  Der fremsættes forslag om delvis køkkenrenovering
  Der fremsættes forslag om ændret beløb ved badeværelsesrenovering

  Ad,7 Afdelingsbestyrelsesmødet i februar var ikke beslutningsdygtigt

  Der er byggeudvalgsmøde tirsdag 23.2.
  Næste bestyrelsesmøde er 8.3
  Beboermøde 31.3.
  BL kursus ( Helsingør ) 4-5 marts
  BL repræsentantskabsmøde 6.4

  Ad,8 Intet  Referat af LR  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.01.2016 kl. 19.00.
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmester
  5. Sager
  6. Beboermøde
  7. Afholdte møder/kurser
  Kommende møder/kurser
  8. Eventuelt

  LR. 5.1.2016


  MOSERNE. Afdelingsbestyrelsesmøde 12.1.2016


  Mødet aflyst, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

  Afdelingsbestyrelsesmøde, MOSERNE
  Tirsdag 8.12.2015 kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager:
  a. vedligeholdelsesreglement
  b. råderet
  c. snerydning
  d. andet
  6. Igangværende sager
  7. Afholdte møder - kommende møder
  8. Eventuelt

  afbud til Leon: 2165 0754

  2-12-2015
  Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE
  Tirsdag 8- 12- 2015
  Falkemosen 16, kælderen

  REFERAT

  Afbud: Lars, Karin og Eva
  Den ny førstemand Jimmy Olsen deltog sammen med Peter

  Ad.1. Godkendt
  Ad.2 Godkendt
  Ad.3 Intet
  Ad.4 A: Afdelingsbestyrelsens medlemmer lejer selskabslokale på
  samme vilkår som andre beboere
  Afdelingsbestyrelsen, lejerforeningen og klubber i afdelingen låner
  lokalerne gratis til beboeraktiviteter
  Der er "fremmed" firma på en del af træ"fældning" og styning
  efter storm og snefald
  Resten tager eget mandskab sig af
  Der er ikke meldt altanskader efter "tag"snefald

  Vores "store" juletræ er blevet lidt lille efterhånden
  Der laves gule striber ved nogle af molukkerne

  Ad.5 A-B:
  Peter-Bovest har "kladde" til vedligeholdelsesreglement og til råderet
  klar til bestyrelsesmødet start februar , så forslagene kan komme
  på beboermøde i marts.
  C:
  Peter redegjorde for snerydningsprincipper/prioritering:
  Hverdage 7-22 og weekend 8-22.
  Det var "kun" muligt for 4 at komme frem søndag morgen
  principielt tages fortorve, indgange til hoveddøre først , derefter
  kælderadgange og hovedstier og veje
  I forbindelse med tøvejr blev især vejrydningen besværliggjort
  ligesom bilparkering på fortorvene forhindrer snerydning.
  D: intet

  Ad.6. Kælder - opgangsbelysning:
  Tilbud om supplerende arbejder tiltrådt.
  Grundet fejlleverancer af elektronik forsinkes arbejdet.

  Ventilarbejdet blok 1-15 fortsætter.

  Ad.7 Det fjerde byggemøde om renoveringsarbejder afholdt.
  Oplægget til det orienterende beboermøde i slutningen af januar
  fremsendes til bestyrelsen i starten af januar

  Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 12. januar
  Orienterende beboermøde 28. januar
  Regnskabsmøde mellem afdelingsbestyrelse og administration
  tirsdag 9.2.2016
  Beboermøde torsdag 31. marts
  Rundgang tirsdag 26.4.2016 kl. 17.00

  Ad.8 Vandskade Fuglemosen 9 ( akvarium )
  Forespørgsel på flere avis- og glascontainere: Disse containere
  er kommunens , der bestemmer antal og antal tømninger.
  Der er ikke mulighed for udvidelse pt.
  Der rykkes for flytning af handicapbur Rylemosen 22

  Referat ved LR 10.12.2015
  på grundlag af TS kladde

  Afdelingsbestyrelsesmøde MOSERNE
  tirsdag 10. november 2015, kl. 19.00
  Falkemosen 16, kælderen  DAGSORDEN:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Sager
  6. Kommende møder - kurser
  Afholdte møder - kurser
  7. Eventuelt


  afbud Leon 21650754

  LR 26-10-2015
  REFERAT MOSERNE
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 10.11.2016

  Til stede:Hanne. Ole, Torben, Lars, Leon, Aage og Magnnus
  Ejendomskontoret: Peter
  Afbud: Eva og Karin

  Ad.1. Godkendt
  Ad.2. Godkendt
  Ad.3. Intet
  Ad.4 Gennemgang af budgetkontrollen januar- september
  Ønske om sikring i cykelkælderen. Forslag fra bestyrelsen om at
  bruge ekstrastærk cykelkæde ved det nuværende cykelstativ.
  Hegn ved affaldscontainer Øren/Falkemosen fjernes, så lift kan
  komme ind
  Fodhegn og lille hæk ved foldboldburet fjernes. Der lægges enkelte
  kampesten.
  Nylagte fliser ( kommunen ) ved Ørnen knækket. Kan de sikres bedre ?
  (Last)biler der vender ødelægger dem.

  Administrationen ønsker datoer for regnskabsmøde i afdelingsbestyrelsen
  beboermøde og rundgang.
  Peter viderebringer forslag.

  Peter orienterede om projektet vedrørende kælder- og opgangsbelysning.
  Installationen forventes færdig februar 2016.

  Kloakarbejdet i relation til blok 1-15 undersøges for muligheden ( økonomisk)
  til en udvidelse for yderligere blok 16-25

  Nye gardiner i selskabslokalet Fuglemosen tages op til rundgangen

  Der lægges kampesten ved parkering ved Brøndbyvestervej 144

  Orientering om personalesituationen


  Ad.5 Rundgangen er fastsat
  Næste byggemøde 1-12-2016 kl.17.00 ( med spisning )

  Der arbejdes pt. med følgende opgaver( Peter og administrationen):
  vedligeholdelsesreglemenet, råderetten og servicekonceptet
  Afdelingsbestyrelsen ser på: vagtordningen, samt forslag om råderet
  ved delvis renovering af køkken samt om mulighed for flere parkeringspladser.
  Ved køkkenrenovering med råderet påtænkes fastsættelse af leverandører.
  På kurser er gjort opmærksom på at der kun kan disponeres ca. 120.000
  pr. lejemål i brugen af råderetten.

  Vedrørende fjernelse af cykel"vrag" afventes oplæg fra "jura"afdelingen.

  Brug af Ipad i bestyrelsen afventer administrationens skifte til ny platform
  i 2016

  Fornyelse af gulvbelægning i Motionsklubben afventer budget 2016.

  Administrationen forespørges om hvor langt projektet med varmemålere er nået ?


  Ad.6 Byggesagskursus 26.1.2016. Mulighed for bestyrelsesmedlemmer, der ikke har
  været af sted.
  Næste bestyrelsesmøde 8.12.2015 ( aflyses eventuelt )

  Julefrokost udskydes

  Lejerforeningen har modtaget tilskud til arrangement (er )


  Referat ved LR efter oplæg fra TS
  12.11.2016

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  MOSERNE.Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 6. oktober 2015
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. a. godkendelse af afdelingsbestyrelsesreferat
  b. godkendelse af beboermødereferat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  a. påbudssagen fra Høgemosen
  b. andet
  5. Gennemgang af beboermødet
  Opgaver:
  Vedligeholdelsesreglementet
  Råderetsforslag for delvis fornyelse af køkken
  Plejeplan for det grønne
  Spørgsmål:
  Flytning af postkasser
  Brug af varmt vand i vaskemaskinerne ved skyl
  Cykelsikring ( kælder )
  Eftersyn af legepladser
  6. Åbne opgaver fra tidligere:
  Grill pa altan ( bilagsmateriale )
  Falck-vagten ( præcisering af ønsker )
  Rundgangsplanen ( tidligere udsendt )
  Ideer til parkeringspladser
  Isolering af gavlvægge ved fornyelse af køkken
  Vilde blomster i de grønne arealer

  Igangværende opgaver:
  Ventiler blok 1-15
  Varmemålere
  Led-(lys)projekt
  Asfaltarbejdere
  7. Kommende møder og kurser
  Afholdte møder og kurser
  Næste bestyrelsesaften
  8. Eventuelt

  Eventuelt afbud Leon 2165 0754

  LR. 20.9.2015


  ------------------------------------------------------------------------------------  AFdelingsbestyrelsesmøde 6.10.2015
  REFERAT
  Moserne.

  Til stede: TS, LJ, Karin, LR
  Fra ejendomskontoret: Irene M.

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2.1 Godkendt
  2.2 Godkendt
  Ad.3 Husdyr sag sendt til bolignævnet af administrationen
  Ad.4.a Påbuds sag vedrørende selskabslokalet taget til efterretning/
  ændringer gennnemført.
  4.b. Orientering om personalesituationen.
  Der er modtaget supplerende tilbud om kantopretning i forbindelse
  med asfaltarbejder. Gennemføres hvis der er penge på "langtidsplanen"
  Der er udarbejdet en oversigt over de ansattes arbejdsopgaver og
  omfanget
  Ordningen med indsamling af "gamle efterladte cykler" er sat på
  stand-by. Mulighed for ny ordning undersøges
  Ad.5 Opgaver:
  Der arbejdes videre med "vedligeholdelsesreglementet" til frem-
  læggelse på forårets beboermøde
  Der arbejdes med et råderetsforslag vedrørende delvis køkken-
  renovering. Forslaget skal via hovedbestyrelsen inden fremlæggelse
  på forårets beboermøde.
  Muligheden for konsulenthjælp til en plejeplan for det grønne område
  undersøges nærmere
  Spørgsmål:
  Flytning af postkasser i blok 1-15. Der vindes ikke mere plads i indgangs-
  partiet, så der foretages ikke nogen flytning
  Vand i vaskerimaskinerne til skyl kommer fra den kolde hane
  Større sikring af cyklerne i kældrene. Der er praktisk umuligt at
  sikre 100%. Det tilrådes at bruge lange, svære kæder.
  Legepladser: Der er årlige sikkerhedseftersyn. Derudover kontrolleres
  i forbindelse med beboerhenvendelser


  Ad.6 Grill på altaner. Sagen sættes på stand-by
  Vagtordningen: Afdelingsbestyrelsen præciserer forventningerne til
  ordningen på grundlag af pinsens erfaringer
  Rundgangsplanen. Udsat
  Ideer til yderligere parkeringsmuligheder. Sagen undersøges nærmere
  i et samarbejde med administrationen
  Isolering af gavlvægge ved køkkenrenovering og - vilde blomster i
  det grønne. Begge dele sat på stand-by.

  I forbindelse med renovering af kælder - og opgangsbelysningen
  undersøges strømforbruget yderligere.

  Ad.7 LR tager kontaktaftenen 13.10
  Næste bestyrelsesmøde 3.11
  Der har været et møde med Bo-Vest ( drift ) om revision af
  vejledninger: 1. vedligeholdelsesreglement 2. husorden 3. råderet
  4. servicekoncept.
  Især de 3 første er af interesse for beboerne
  1 og 3 forventes på beboermødet foråret 2016. 3 har været
  på beboermøde i september 2014 og 2015. 4 er et internt dokument
  for ejendomskontoret.
  Der arbejdes på gennemførelse af et byggesagskursus for bestyrelsens
  byggeudvalg med henblik på kommende renoveringssager.

  Referat ved LR på grundlag af TSs interne referat
  7.10.2015
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Afdelingsbestyrelsesmøde 8. september kl.19.00
  Falkemosen 16, kælderen

  (uden spisning )

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Gennemgang af beboermødet
  ( medbring udsendt materiale )
  a. orientering om kursus ( grønne arealer )
  6. Kommende møder - kurser ( byggesager
  og besøg Tranevængets bestyrelse )
  7. Eventuelt

  LR 1-9-2015

  -------------------------------------------------------------------------


  REFERAT Bestyrelsesmøde 8.9.2015

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Godkendt
  Ad.3 Fejning i kældrene efter at beboerne selv bringer affald ned vil
  blive indarbejdet i arbejdsopgaverne hver 6. uge
  Ad.4 Orientering om personalesituationen
  rottefængeren har været i afdelingen
  led-belysningsprojektet er sat i gang
  der etableres olieudskifter i området ved mandskabsgården
  der indhentes tilbud på asfaltarbejder i Rylemosen
  parkeringerne stribes op
  forberedelserne til udskiftning af ventiler i varmesystemet er ikke helt på plads
  Falck-vagtordningen skalpræciseres. Lars og Torben laver et oplæg til næste møde
  Påbuddet vedr. selskabslokalet Høgemosen er modtaget
  Det skal overvejes at have faste kasser i molokkerne når de nuværende
  sække skal skiftes ud
  Fjernelse af affald i kældre hver 14.dag
  Eva forhører sig om grill på altan i sin "bekendtskabskreds"
  Vilde blomster i græsset ( næste møde )
  Pullert i Glentemosen er ordnet.
  Ad.5 Beboermødets punkter blev gennemgået, og holdningen til forslagene
  blev afklaret.
  a.: ideen om en plejeplan tages op
  Ad.6 Affaldskursus 15.9
  Byggeudvalgsmøde 23.9
  Konference 3-4 oktober
  Næste møde 6-10.2015 ( Leon tager kontaktaften 13.9 )
  Ad.7 Det afklares hvem vi skal kontakte vedrørende penge til kassereren


  referat ved LR på grundlag af TSs kladde

  -------------------------------------------------------------------------------------------------


  Afdelingsbestyrelsesmøde 11. august 2015
  kl. 18.00
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  1a. Godkendelse af referat
  2. Gennemgang ved administrationen af budgetforslag 2016
  og forslag til antennebudget 2016
  3. Gennemgang af beboermødet
  4. Ejendomsmesteren
  5. Kommende møder
  6. Køb af maskine - anbefaling referatføres
  7, Eventuelt

  LR 30.7.2015
  Referat

  Deltagere : Torben, Hanne , Karin , Ole, Åge, Leon
  Ejendomskontoret: Peter og Irene
  Bo-Vest : Mads W. Steiness
  Afbud: Eva, Lars og Magnus

  1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af 1.a Godkendelse af referat
  1.a Referat godkendt

  2. Forelæggelse af budget- og antenneforslag 2016 ved Mads.
  Forslaget tiltrådt med en enkelt ændring ( henlæggelser ændres til
  ( 6.093.000,-) Huslejen hermed uændret fra 2015 til 2016
  Antennebidraget ændres således at pengene til en internetopgradering
  ( 129,000 + moms ) optages som lån der afdrages over 3 år

  Langtidsplanen gennemgået ved Peter
  Rensning af altankapperne indarbejdes som et arbejde der udføres i 2016

  3. Ejendomskontoret udsender sms i forbindelse med beboermødet:
  Den første 2 dage først frist for forslag , den anden selve beboermødedagen
  10. september
  Beboermøde 10. september:
  Hanne bestiller kaffe/brød til 35-40 personer.
  Torben er referent
  Tim Resen spørges om han vil være mødeleder
  Peter og Irene tager sig af indgangen

  Bestyrelsen, Peter og Irene, Tim og repræsentant for Bo.Vest mødes kl..17.15

  Der foreligger pt. følgende forslag:
  Vedligeholdelsesreglement
  Husorden: om garager
  Husdyr: henvisning til gældende lovgivning
  Ændring af varmegradregulering

  Forespørgsel om grill på altaner. Husorden ændres ikke efter drøftelse af
  det sikkerhedsmæsssige Forespørger fremsætter ikke forslag


  4. Ejendomsmesteren:

  a. Der har været spildtid for håndværkere ved besøg hos beboere.
  Det koster ekstra. Beboerne bedes overholde aftaler eller få dem
  ændret i god tid.
  Problemet nævnes på beboermødet
  b. ansatte ude i arealerne der kontaktes af beboere henviser til
  ejendomskontoret
  c. der har været kommunikationsbrist fra bestyrelsens side til ejendomskontoret
  der loves "bod og bedring"
  d. i forbindelse med skriv til beboere om kattenet fremstiller Peter et
  uddybende illustrationsmateriale til husordenens tekst
  Fremtidig tilladelse og godkendelse varetages af ejendomskontoret.
  e. Fjernede garderobeskabe i entreen genetableres/ erstattes af nyt
  af fraflytter
  f. fjernede kosteskabe i gamle køkkener skal ikke genetableres
  ved opsætning af nye køkkener er der en godkendelse af køkkenplanen
  således at dette problem ikke er der
  g. orientering om grilbrand og om knallertbrand
  h. Genopretning af fliser ( 10-12 stk ) ved Glentemosen 22 ( snarest )
  i. opretning af fliser m.m. ved den nye legeplads ( Ryle/Glente )
  k. Flytning af handicap"garage" Ryle 22 til Ryle 20
  Peter orienterer beboeren i Ryle 20
  l. Beboer har altanfuld af "skrald" Peter følger op.
  m. Blomstebuske Falkemosen 10-16 forsynes med støttepæle
  n. referat fra rundgangen tilsendes bestyrelsen
  o. containergårdens lås er udskiftet
  p. gamle KTAS ledninger på murene fjernes ved renovering

  uafsluttede arbejder:
  kælder- opgangsbeslysning
  varmemålere
  sag omkring selskabslokalet Høgemosen
  Utilfredshed med Falcks sevice under pinseproblemerne
  ( Peter undersøger hvor langt Bo-Vest er i dialogen med Falck )

  beboerhenvendelser
  1. ønske om "hovedrengøring" af kældergang. Ønsket undersøges
  nærmere
  2. henvendelse om rotter
  I første omgang kontaktes kommunens rottefanger
  Efterfølgende drøftes om der i 2016 skal lægges fliser langs indgangs-
  muren ved de 4 blokke i Fuglemosen
  Ejendomskontoret laver orienteringsskrivelse til de 4 blokke,

  5. Bo-Vest kurser, TMG konference Kobæk, Byggesagsmøde uge 39
  onsdag 23. september
  Næste bestyrelsesmøde 8. september

  6. Udgår

  7. Intet

  Referat ved LR efter TS oplæg
  12.8.2015

  --------------------------------------------------------------------------------------------
  MOSERNE
  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 9.6.2015
  Falkemosen 16, kælderen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmester
  5. Rundgang: Eventuelle rettelser / tilføjelser
  6. Prioritering af renoveringsopgaver
  7. Svar - eventuelle møder omkring spørgsmål fra maj-mødets punkt om renoveringsopgaver
  8. IT- opgradering af hastigheder
  9. Husdyrregler (revision)
  10. "Kattenet" på altanerne
  11. Vedligeholdelsesregler ( revision )
  12. Evaluering af problemerne omkring pinse"varmen" blok 1-15
  13. Forslag om byggesagskursus for bestyrelsen
  14. Næste møde, kurser m.m.
  15. Eventuelt

  REFERAT

  Ad.1 Godkendt
  Ad.2 Godkendt med tilføjelser til pkt.5
  Ad.3 Ingen
  Ad.4 1.Syn af prøvebelysning i Høgemosen 14, 16 og 18.
  Administrationen underrettes om valg af armaturer og farve på lys
  2. Flere beboere ønsker flere containere, så de ikke behøver at gå
  til gården i Høgemosen. Kommunen har ikke planer om at øge
  deres antal pt.
  3. Enkelte beboere klager over at tøjvognene i vaskekældrene
  giver statisk elektricitet
  4. Supplerende maskinudstyr til græsslåning (tromling m.m. ) undersøges
  Ad.5 Ejendomskontoret skriver liste fra rundgangen med supplerende punkter:
  1. Opfriskning af striber på parkeringspladser
  2. Der er i budgettet 65.000 plus moms til køb af nye træer
  Ad.6 Afdelingsbestyrelsens prioritering af renoveringsopgaver sendes til
  administrationen som led i det videre arbejde omkring forberedelserne
  til et kommende beboermøde i foråret 2016
  Ad.7 Afventer svar
  Ad.8 Afdelingsbestyrelsen støtter en opgradering af det interne IT-net
  Afventer svar på udgiftsfordelingen
  Ad.9 Der arbejdes med en revision af husdyrreglerne til fremlæggelse
  på efterårets beboermøde
  Ad.10 Administrationen anmodes om at tilskrive de pt. 8 lejemål med
  "indhegning" af altanen om husordenens regler vedrørende sådanne
  indhegninger
  Ad.11 Der forberedes en revision af "vedligeholdelsesreglementet" i
  samarbejde med ejendomskontoret og administrationen
  Fremlægges til beboermødet i efteråret
  Ad.12 Renoveringen af varmtvandsanlægget i pinsen forløb utilfreds-
  stillende
  Ejendomskontoret - administrationen følger op overfor firmaet.
  Ligeledes evalueres forløbet med Falck vagtordningen, idet
  proceduren af afdelingsbestyrelsen ønskes forbedret
  Tilbagemelding forventes.
  Ad.13 Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret ønsker et
  "byggesagskursus" med henblik på kommende renoveringer
  Ad.14 Beboermødet bliver 10.09-2015
  Til kommende bestyrelsesmøder bestilles et "let måltid"da
  flere bestyrelsesmedlemmer kommer sent fra arbejdet.
  Ad.15 På et kommende møde skal betaling til og brug af "DISPOSITIONSFONDEN"
  drøftes efter forslag af repræsentantskabet.

  Bearbejdet referat ved LR
  11.6.2015

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Bestyrelsesmøde 13.5.2015
  AFDELINGSBESTYRELSEN MOSERNE

  REFERAT

  Dagsorden:
  1. Rundgang
  2. Møde med Thomas Helsted

  Deltagere: Thomas Helsted ( Bo-Vest ), Peter og Michael ( Ejendomskontoret )
  Bestyrelsen: Leon, Lars, Hanne, Torben,Karin, Ole, Eva,Aage
  Afbud:Magnus

  RUNDGANG:
  Afdelingen (især det grønne areal ) blev gennemgået, og følgende blev føjet til
  arbejdsopgaverne, i den rækkefølge arbejdsstyrken tidsmæssigt kan passe det ind:

  Der er enkelte træer, der skal fældes/beskæres. Et nyt er kommet til: Fuglemosen 10.
  Beplantningen på højene beskæres/udtyndes
  (Når fuglerederne er tomme) så styning af de 3 træer mellem Brugsen og Rylemose 1-3
  og fældning af træet i hundegården - Ørnemosen
  Der sættes nyt juletræ i oktober ( er bestilt )
  Buskene omkring "Ørnen" beskæres/tilrettes
  Buskene ved stien Falkemosen/Åparken beskæres/nedklippes

  Andet:
  Sandkassen i Fuglemosen (Ved kærlighedstunnel ) udskiftes
  Sandkasse ved boldbur Falkemosen fjernes
  Belægning af stien fra vaskeri Rylemosen over til Kirkebjerg udskiftes
  Basketball-banen: Stolperne fjernes
  Et mindre antal fliser ved Fugle 8-10 rettes til niveau med brønden

  Resten af den gamle grengård Fuglemosen ændres til parkeringsareal

  Øvrigt:
  Kommunen kontaktes vedrørende knækkede fliser mellem Glente 2 og Høge
  I efteråret den sædvanlige fjernelse af cykler m.m.
  Fra beboermødet i marts 2015: Der indhentes tilbud på rengøring af altankapperne
  Forslag om leje af tromle til tromling af græsset. Tilbud indhentes.
  Net på altaner undersøges for indhentet tilladelse/korrekt brug i henhold til husorden
  ( bestyrelsen )

  LED-PROJEKTET
  Thomas fremlagde budgettet der viser et større forbrug end det henlagte i
  langtidsplanen. Projektet fastholdes, idet merfinansieringen "selv"finansieres
  af henlæggelserne.
  Der opsættes prøvebelysning udvalgte steder i Høgemosen. Tilbagemelding inden
  for aftalte tidsfrist.


  RENOVERINGSPROJEKT - LANGTIDSPLAN - FREMTIDSSIKRING"
  Indledende bemærkninger/planlægning/procesplan
  Drøftelse med Thomas Helsted om det videre forløb

  Thomas foreslog/fremlagde en revision af langtidsplanen( PPV ) med en 2-deling:
  1. aktiviteter, der udføres ved hjælp af henlæggelser
  2. projektorienterede aktiviteter ( der er samlet undet et i en blok 2017 ) med et samlet overblik
  samt forslag til eventuelle opdelingsmodeller af det projektorienterede arbejde
  Der arbejdes videre med modellen : indvendige arbejder og modellen: udvendige arbejder
  ( eventuelle kombinationer kan tænkes )

  Der indhentes belysning af emnet "rørføringskonsekvenser" fra rådgiver
  Rådgiver bedes analysere besparelse på nye installationer af varmerør m.m.
  Rådgiver bedes vurdere en eventuel vinduesudskiftning samt beskrive arten af nuværende
  vinduer i forhold til energimodellen.

  Bestyrelsen melder tilbage om eventuel interesse i fremtidssikringsprojekt indenfor 2 måneder
  (køkkener, badeværelse og andet )
  Til en kommende deltagelse i byggeudvalg: Leon, Lars, Torben, Hanne, Eva
  Forslag om dialog med byggeudvalget i Tranevænget afventer Mosernes første lignende møde.

  Sigte for beboerfremlæggelse: beboermøde i foråret 2016.


  ref.: Leon Rye

  PS: Der er aftalt budget- ( 2016 ) møde med administrationen tirsdag 11. august
  og beboermøde torsdag 3. september (PS: efterfølgende ændret til 10. september )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bestyrelsesmøde 14.4.2015
  AFDELINGSBESTYRELSEN MOSERNE

  Til stede: Leon, Lars, Hanne og Ole. Fra ejendomskontoret: Mikael og Irene
  Afbud:Torben, Eva, Karin

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Forslag til forretningsorden
  3. Konstituering
  4. Godkendelse af referat
  5. Godkendelse af referat - beboermøde
  6. Ejendomsmesteren
  7. Sager: a: dato for rundgang b: andet
  8. Lejerforeningen - ansøgning
  9. Afholdte og kommende møder
  10.Møde med Thomas Helsted
  11.Eventuelt

  Ad.1. Godkendt
  Ad.2. Godkendt
  Ad.3 Lars Jenseen-næstformand
  Hanne S. Pedersen - kasserer
  Torben Saxtorff - referent
  Ad.4 Godkendt
  Ad.5 Godkendt
  Ad.6 Fremlæggelse af tilbud om ombygning af brugsvands opvarmning - der er afsat
  penge i langtidsbudgettet
  Der er etableret nye dør telefoner i blok 3 - den gamle type er udgået
  Affald - der åbnes for molokkerne 4.5. Der er sendt besked ud til beboerne
  Led-projektet er sat i gang
  Vaskeregulativet: Irene indarbejder de sidste rettelser - der sættes plakater
  op i vaskerummene
  Ad.7 RUNDGANG 12.5.2015 KL. 17.00
  Der bestilles mad.
  Ad.8 Ansøgning fra lejerforeningen. Der bevilliges 4.500,-
  Ad.9 Næste møde 12.5 bliver rundgangen fra kl. 17.00
  Ad.10Der kommer nærmere besked om mødet med Thomas Helsted
  Ad.11 Intet

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  MOSERNE
  Afdelingsbestyrelsesmøde 10-3-2015

  Møde kl.18.00 med Bo-Vest ( projektleder Thomas Helsted og
  repræsentant for Gaihede: Thomas Klem )

  TH gennemgik plan for en kommende renoveringproces for MOSERNE
  TK gennemgik en rapport om afdelingens fysiske tilstand med
  vurdering/vægtning af de forskellige opgaver, der melder sig
  i nærmeste kommende tid.
  Næste møde blev aftalt til uge 17. med fremlæggelse af et oplæg
  ( fremtidssikring) til afdelingsbestyrelsens videre behandlig.

  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

  Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Kontaktaften
  4. Ejendomsmesteren
  5. Afholdte og kommende møder
  6. Sager: Vaskerier, affaldsprojektet, lysprojekt kælder og opgange m.m.,
  kloakprojekt
  7. Beboermøde
  8. Diverse reglementer: Vedligeholdelsesreglement, husdyrorden og
  ydelseskatalog
  9. Næste møde-kontaktaften
  10. Eventuelt

  Ad.l Godkendt
  Ad.2 Godkendt
  Ad.3 Beboerhenvendelse vedrørende varmeproblemer
  ( problemet indgår i den videre drøftelse af renoveringen)
  Ad.4 Kontrakt på teleantenne videresendt til adm.
  Ad.5 Afd.smøde/kontaktaften 14.4
  Ad.6 Vaskeri: Nortec er kontaktet vedr. spørgsmål omkring
  de nye vaskerier. Svar afventes
  Der arbejdes med affaldsprojektet. Der har været en del
  forsinkende problemer. Ibrugtagningsdato maj 2015 ?
  Lys ( led ) projektet tages op af Thomas Helsted.
  Kloakprojektet afventer møde i uge 17.
  Ad.7 Dirigent og referent i orden. Peter og Irene checker ved døren
  Navneseddel til deltagerer der ønsker ordet, mikrofon til brug i
  salen
  Der kan komme forslag til og med torsdag
  Der bestilles kaffe og kringel.
  Ad.8 Husdyrreglement gøres klar til fornyelse til efterårsmødet
  Vedligeholdelsesreglement drøftes med administration
  Ydelseskatalog afventer nærmere fra administrationen
  Ad.9 se pkt. 4
  Ad.10 Intet

  -------------------